HAYATI

Divan şairi. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Nedim-i Kadim’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1670’te İstanbul’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet Nedim. Kendisinden sonra yetişen ünlü Nedim‘den ayırmak için Nedim-i Kadim adı ile anılmıştır. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Bir berberin oğlu olduğu söylenir. İlmiye mesleğindendi. Müderrislik yapmış, altmış akçalı bir müderris iken yaşama veda etti. Tezkirelerde “şuh meşrep ve hoş sohbet bir zat” olarak nitelendirilen Nedim-i Kadim, “İkinci Nedim’deki şuhane tarzın mübeşşiri sayılabilir (TYDK). Gerçekten Nedim’in,

“Derdin nedir gönül sana bir halet olmasın

Şad elhazer ki sevdiğim ol afet olmasın”

beyti ile başlayan gazelini testir ve tanzir etmesi ona duyduğu hayranlığı gösterir. Bir beyit:

“Olursa dil nola aşüfte hatt-ı yar-i görünce

Cununı aşıkın efzün olur baharı görünce”

ESERLERİ

Nedim-i Kadim’in Divanı, 1922’de Halil Nihat Boztepe tarafından Nedim Divanı ile birlikte yayımlandı.

ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER

GAZEL I

Derdin nedir gönül sana bir halet olmasun

Sad el-hazer ki sevdiğin ol afet olmasun

 

Gâhi girişme gâhi tegafül gehi itab

Ol mest-i naz-ı mest-i mey-i nahvet olmasun

 

Dünyaya oldı velvele-endaz-ı rüstahiz

Gülzara azm iden o sehi kamet olmasun

 

Bigane-müşreba bize ta key tegafülün

Bir aşina nigaha da fırsat olmasun

 

En andelib nale-i ateş-feşanı ko

Terdir mizac-ı nazük-i gül sıklet olmasun

 

Gelmez o şuh meclise ağyar gelmese

İster ki arz-ı hale bile ruhsat olmasun

 

Gazi nigah-ı naza da vir ruhsat-ı niyaz

Naz itmemek niyaza da bir adet olmasun

 

Merhem-pezir olmadı zahmım benim Mesih

İtme telef ilacını sen zahmet olmasun

 

Şayet eser ide nefes-i ateşini hayf

Söylen Nedim-i zar ile germ-ülfet olmasun

GAZEL II

Olursa dil nola aşüfte hatt-ı yarı görünce

Cünunı aşıkın efzun olur baharı görünce

 

Görürse bülbül eğer ruy-ı dilde gonce-i gülden

Figan ider yine her dem yanında harı görünce

 

Benem o şifte pervane bezm-i hüsn-i ruhunda

Ki ızdıraba düşer şem’-i tab-darı görünce

 

Ne mümkin olmaya yek-reng ceyb ü damen-i aşık

Çemende çak-i giriban lale zarı görünce

 

Nifaka bulmasa ruhsat adu o yar yanımda

Nedir tegafüle ba’is Nedim-i zarı görünce

GAZEL III

Bahar irişdi yine sebze-zara azm idelim

Kadehle gül gibi bezm-i bahara azm idelim

 

Safaya teşne-leb ü ruza-dar-ı hicranın

Kenar-ı bağ u leb-i cuybaya azm idelim

 

Aşağı yukarı seyr idecek zamandır bu

Gehi fezaya gehi kuhsara azm idelim

 

Çemende bade-i gülgunı kullan ey saki

Sana refik olalı bir kenara azm idelim

 

Bahar mevsimidir bi-karar olup gideriz

Tevakkuf itmeyelim kuy-ı yara azm idelim

 

Rakib ile o cevan eylemiş sefer fikrin

Mecal kalmadı terk-i diyara azm idelim

 

Cevahir-i sühanın kimse kıymetin bilmez

Tevakkuf-ı medhile cay-ı karara azm idelim

 

Safayile gelelim raksa girdirab-asa

Cenab-ı sadr-ı sipihr- iktidara azm idelim

 

Yolun feza-yı elem cana geçdi bad-ı sitem

Nihal-i bar-ver-i saye-dara azm idelim

 

Du’ay-ı devlet ü ikbalini idüp ezer

Atayi h’ace-i sahib-ayara azm idelim

KAYNAKÇA: Horata, Osman (1987). Nedîm-i Kadîm Dîvançesi. Ankara: KTB Yay. 142-43, 148-50.

 

 

 

Paylaş