HAYATI

XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1788’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1845’te İstanbul’da yaşama veda etti. İstanbul’da yetişmiş, yine İstanbul’da ve Rumeli’de çeşitli görevlerde bulunmuştur. Fehim Süleyman Efendi’yi XVII. yüzyıl şairi olan Fehim’den ayırmak için Fehim-i Cedid adı kullanılmıştır. O dönemde pek çok kişiye Farsça dersleri okuttuğu için “Hoca” lakabı ile anılır. Hayatının son yıllarını isteyenlere Farsça öğreterek geçiren Fehim Süleyman Efendi’nin öğrencileri arasında Cevdet Paşa ve tezkireci Fatin Davud da vardır. Divan’ı basılmıştır.

ESERLERİ
  • Divan
  • Sefînetü’ş-Şu’arâ
  • Gazelliyât-ı Sâ’ib Şerhi
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER

GAZEL I

Ale’s-sabah cihan halkı kar u bara gider
Bela-keşan-ı mahabbet de kuy-ı yara gider

Kebabı laht-ı ciğerdir şarabı hun-ı sirişk
Müretteb işret edenler bizim diyara gider

Humar-ı bade-i aşkın çeken siyeh-mestan
Heva-yı la’l-i lebinde Kızılhisar’a gider

Gider seninle beraber ceza-yı cins-i amel
Nukuud u mali kıyas etme ki mezara gider

Bu dar içinde Fehima kelam-ı hakkı deyen
Misal-i hazret-i Mansur pay-ı dara gider

GAZEL II

Gonca-i nakş-ı kadehdir gül-i bâg-ı işret
Kulkul-ı savt-ı sebû bülbül-i râg-ı işret

Şahne-i akla itâ’at mi ider mest-i cünûn
Olamaz kişver-i aşk içre yasâg-ı işret

Dil kebâb ola semender gibi mey hûn-ı ciger
Böyledir kâ’ide vü resm-i ocâg-ı işret

Sâkî-i meclis-i vahdet aramaz şâh u gedâ
Ser-i fagfûr ile bir oldı ayâg-ı işret

Gerdiş-i câm-ı hamûşîde sadâ olmaz hîç
Beng-i pervâne olur dûd-ı çerâğ-ı işret

Çâh-ı Yûsuf mı bu mînâ-yı şarâb ey sâkî
Bûy-ı cânâneyi şemm itdi dimâg-ı işret

Reh-i meyhâneyi ta’rîfe ne hâcet zâhid
Nâle-i çeng ü rebâb oldı sürâg-ı işret

Bir zamân mest-i mey-i la’lin iken dil şimdi
Şahne-i hatt-ı lebin kıldı yasâg-ı işret

Ey hoş ol rinde ki santûra bedel sînesini
Nagme-i âh ile âheng ide câg-ı işret

Künc-i hum-hâne Fehîmâ bana taht-ı Cem’dir
Câm-ı Cemşîd olur rinde çanag-ı işret

KAYNAKÇA: Süleymân Fehîm Efendi (1262). Dîvânçe-i Fehîm. İstanbul. 19, 30, Kurnaz, Cemal ve Mustafa  Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay, Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı  (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Paylaş