HAYATI

XIX. yüzyıl şairlerinden. Şarkıkarahisar’da doğduğu bilinen Abdi’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1885’te İstanbul’da yaşama veda etti. Katiplikle başladığı meslek hayatında kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerine kadar yükselmiş, aynı yerde bidayet ceza mahkemesi başkanı iken hayatını kaybetti. Divan’ı basılmadı.

Abdi, Bosna vilayet meclisi baş katibi iken, amirlerinin yolsuzluklarını eleştirmek için kaleme aldığı Nev-peyda adlı mensur eseri Asır gazetesinde tefrika edilmiş, sonraki yıllarda da basılmıştır.

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
  • Nev-peyda

Bu eserler dışında Abdî’ye atfedilen İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 520 numarada kayıtlı bir risale daha bulunmaktadır.

ESER ÖRNEKLERİ

GAZEL I

Can vermektir bizim canana ahir kanımız
Oldu bu alemde ancak nuhde-i efkarımız

Bir dıraht-ı ser-bülend-i bustan-ı himmetiz
Seng-i ta’n u dahi ile düşmez yere esmarımız

Olmuşuz biz aşiyan-saz-ı nihalistan-ı aşk
Bir gül-i ra’na içindir her dem ah u zarımız

Gönlümüz verdik o nahl-i naz-ı bağ-ı işveye
Bundan özge yok bu gülşen içre berg ü barımız

Levh-i dilden eyledik mahv-ı vücud-ı ma-siva
Yardan gayra ta’alluk eylemez enzarımız

Kesdik aldık merzbum-ı vahdeti kıldık makar
Kalmadı alemde artık yarımız ağyarımız

Dehr içinde hanüman-suz-ı alayık olmuşuz
Hazret-i sultan-ı aşka hep fedadır canımız

Dergeh-i sultan-ı aşka ilticamızdır kadim
Sanma hadis Abdiya bu yoldaki ikrarımız

GAZEL II

Âdemin revnakıdır hil’at-ı zîbâ-yı edeb
Setr-i ayb etse n’ola dâmen-i dîbâ-yı edeb

Olsalar çok mı aceb suffe-nişîn-i tevkîr
Cür’a-nûşân-ı mey-i sâgar-ı mînâ-yı edeb

Tıfl-ı dil kande olur zîb-i kımât-ı temkîn
Etmese anı eger terbiye lâlâ-yı edeb

Bî-edeb lutf-ı Hudâ’dan olur elbet mahrûm
Tutalım etse de her yerde o da’vâ-yı edeb

Hayret-efzâ-yı ukûl-ı üdebâdır vaz’ı
Herkesin kârı mıdır keşf-i mu’ammâ-yı edeb

Tutarız zümre-i nâdânı bu yolda ma’zûr
Arz-ı dîdâr edemez anlara Leylâ-yı edeb

Kafes-i kalbine habs eyle bu nutkı Abdî
Oldı hâmem hele tûtî-i şeker-hâ-yı edeb

KAYNAKÇA: Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay, Babacan, İsrafil (2007). “XIX. Asır osmanlı Belagatı’nda Milliyetçilik Düşüncesinin Gelişimi ve Şebinkarahisarlı Abdî Bey’in Türklükle İlgili Bir Manzumesi”. Karadeniz Araştırmaları Dergisi. (12): 1-14, Bursalı Mehmed Tâhir (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Paylaş