HAYATI

Divan şairi. İstanbul, Üsküdar’da dünyaya geldiği bilinen Kami’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1692’de Edirne’de vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Asıl adı Mustafa. Divan-ı Sultanî kâtiplerindendir. Nail Tuman, şairi Kâmî olarak kaydetmiştir. İsmail Beliğ’in Nuhtubetü’l- Asar adlı yapıtına göre, Kami, ruz-namecilik ve tezkirecilik yapmıştır. Kami, yaşadığı dönemin ikinci sınıf şairlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bir beyit:

“Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

Uşşâka aceb bir dem-i hurrem bulınur mı

Üftâde-i çâh-ı gama merhem bulınur mı”

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
ESER ÖRNEKLERİ
GAZELLER

GAZEL I

Dokunup gülşeni aheste uyandırdı saba

Andelibi yine ışk ile dolandırdı saba

 

Gül- zemin- i çemeni ebr- i bahara suladıp

Cuları mevce-i reşk ile bulandırdı saba

 

Bülbülün nale vü feryanıda guş etmediğin

Yüzüne urdu gül- i utandırdı saba

 

Gösterip gonca- i neşküfteyi seng-i yada var

Vadi- i gülşene baranı boşandırdı saba

 

Basıcak ceyş- i hüsn gibi benefşe çemeni

Süsene tigi levendane kuşandırdı saba

 

Zat-ı dildara dokunmam diyerek gerçekden

Dil-i vabeste-i Kami’yi inandırdı saba

GAZEL II

Çöz tüğmelerin gör ne letafet var içinde

Teşbih idemem maha kesafet var içinde

 

Bir tezkiredir hatt-ı gubar-ı ruhun amma

Zanneylediğim hüsnüni da’vet var içinde

 

Ayine verin destine ol şuh-ı cihanın

Görsün hele bir kerre ne afet var içinde

 

Şirini sanur seng-i tıraşidiye Ferhad

Aşkun eseri ateş-i hasret var içinde

 

Yetmezse bahar tenke-i kala-yı visale

Ümidimiz oldur ki inayet var içinde

 

Şayeste-i hürmet-i hum-ı herca-yı Felatun

Saki ayağa urma ki hikmet var içinde

 

Kami kalemin düşdi hoş- ayende zemine

Mazmun- ı pesendidiye ruhsat var içinde

KAYNAKÇA: Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım I, s:395-396, Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1998). İsmail Beliğ Efendi Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 348, Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî –  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 845.

 

 

 

Paylaş