HAYATI

XVIII. yüzyıl divan şairlerinden. Belgrad’da doğduğu bilinen Müsellem’in doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1752’de Edirne’de vefat etti ve burada toprağa verildi. Asıl ismi Ahmed’dir. Ebu’l-Vefa Şeyh Ahmed Müsellem Efendi unvanıyla tanındı. Eğitimini tamamladıktan sonra Belgrad’dan Edirne’ye gelen Müsellem, burada Gülşenî şeyhi Şeyh Hasan Sezâyî Efendi’ye intisap etti ve ona damat oldu. Daha sonra ondan hilafet alarak Edirne’de Gülşenî tarikatının Veli Dede Tekkesine şeyh oldu.

Şeyh Sezai’nin damadı Edirneli Şeyh Müsellem de Lale Devri sonrasının yüksek şiir ve sanat zümresi dışında kalanlardan biridir. Şairin gazellerinde tasavvuf havası ile birlikte kuvvetli Nabi tesiri de göze çarpıyor. Bir özellik belirtmeyen oldukça sağlam ve düzgün ifadeli şiirleri, küçük basılmış bir Divan teşkil etmekte ve kendisine müstakil bir şair şahsiyeti kazandıramamış olarak görünmektedir.

ESERLERİ
  • Divan
  • Şumû’-ı Lâmi’ fî-Beyâni Etvâr-ı Sâbi’ (kayınpederi Sezâyî Efendi’nin Etvâr-ı Seb’a isimli manzum eserini manzumesinin şerhi)
ESER ÖRNEKLERİ

Her makâmun perde-i râzı enîn üstündedür
Sâye-i lutf-ı Hudâ kalb-i hazîn üstündedür

Hasret-i hısn-ı Beligrad ile her şâm u seher
Tuna vü Sava gibi durmaz dü çeşmüm aglar
*
Tabum ki ide hâmeye talîm-i sevâdı
Zamg-ı şecer-i tûr (u) eczâ-yı müdâvî

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 352-354, Müstakimzade Süleyman Sadedin. Meşâyıh-Nâme-i İslam. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 1684/2; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü

Paylaş