HAYATI

XVII. yüzyıl divan şairlerinden. Asıl adı Kuburizade Abdurrahman Rahmi. İstanbul’da doğup büyüdüğü bilinen şairin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1715’te İstanbul’da vefat etmiş ve Emir Buharı hankahında gömüldü. Habeş valisi Mustafa Paşa’nın oğludur. Bu yüzden Habeşi sanı ile tanınır. Ruzmetçilik (günlük gelir-gider defteri tutma) yaptı.

Hevayi, Rahmi mahlası ile şiirler yazan kültürlü ve kudretli bir divan şairidir. Bir yandan da Hevayi mahlasıyla mizahi şiirler yazarak bir divan meydana getirmiş ve daha çok bu eseri ile tanınmıştır. Hevayi Divanı’ındaki şiirlerin bir kısmı, zevzekçesine, maskaraca söylenmiş sözlerdir; fakat esprili ve hoş tarafları da yok değildir. Bilhassa diğer Divan şiirlerinde bulunan basit gündelik hayat sahneleri ve tiplerini mizah yolu ile tespit etmiş olması enteresandır. Bir kısmı da büyük divan şairlerinin, bilhassa devrinde çok taktir edilen Nabi’nin şiirlerinin karikatür halinde nazirelerdir.

ESERLERİ

Basılmış bir Divan’ı olan Hevayi’nin Vamık u Azra, Yusuf u Züleyha adlı mesnevilerin bulunduğu da belirtir. Açık seçik şiirlerden oluşan Hezliyyat’ı günümüze kadar kalmıştır.

ESER ÖRNEKLERİ

GAZELLER

GAZEL I

Bu yağ u bal kanden kayganeler de bilmez
Çorbada köfte kimden terhaneler de bilmez

Kirpiklerin misali enser kesilmedi hiç
Gamzen çekiçlerini çinganeler de bilmez

Edrine yolundaki çamura dayanmaz yine
Semt-i Eflak’ın nice eşkin davarın görmüşüz

Edrine şehrine geldik hası yok hu kalmamış
Gece çorbası çıkar belli kapu kalmamış

GAZEL II

Gül dalını ev yapragı dâm eyledi bülbül
Hep işini furtayla temâm eyledi bülbül

Her sıklıga düşdükçe birer çalıya kondı
Her ötmede tebdîl-i makâm eyledi bülbül

Hiç susmadı gece bogazın yırtarak ötdi
Gözine çün uyhuyı harâm eyledi bülbül

Serhoşlug ile çok içüp ahşamla şarâbın
Dolaşdı dili halt-ı kelâm eyledi bülbül

Bagdan gelüp ak yel seherî dedi Hevâyî
Dükkândaki ‘usfûra selâm eyledi bülbül

KAYNAKÇA: Kocatürk, Vasfi Mahir (1967). Türk Edebiyatı Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yayınevi Yay. 237-238, Kocatürk, Vasfi Mahir (1970). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Edebiyat Yayınevi Yay. 502, Canım, Rıdvan (2004). “Hevâ’î”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 20.

Paylaş