HAYATI

Bilgin ve divan şairi. Mora’da dünyaya geldiği bilinen Hatem Ahmet’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1754’’te Yenişehir’de vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Bender ordusu defterdarı Akovalı Osman Şeydi’nin oğludur. Bu sebeple Akozalızade olarak da bilinir. Öğrenimini İstanbul’da yaptı. Mısır ve Hicaz’da bulunduğu Mekke’de nakşi şeyhlerinden Ahmet Yekdest-i Cüryani’den feyz aldı. Daha sonra Mora, Yenişehir’e yerleşti. Ölümüne kadar burada yaşadı.

Üç dilde şiir söyleyebildiği, Arapçayı ders verebilecek seviyede iyi bildiği ve aritmetikle uğraştığı belirtilen Hatem Ahmet, dönemin bilginlerinden biri olarak kabul edilir. Arapça ders notları öğrencilerinden Mehmet Sait Efendi tarafından Fevaid-i Hatemiyye adı ile toplanmıştır. Düzenlenmiş Divan’ı dışındaki yapıtlarından en önemlisi Tuhfe-i Şahidi’nin şerhidir. Divan’ı ise İstanbul’da yayımlanmıştır.

ESERLERİ
  • Divan
  • Fevaid-i Hatemiyye (Arapça ders notları)
  • Tuhfe-i Şahidi
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER

GAZEL I

Görmesem goncelli saff-be-saf hara heves
Niçin eyler der idim tazeler ağyara heves

La’lin öpe mey-i çend-sale başı benzemesin
Etdi pejmürde eline hayf şeker-hare heves

Uçsa da aks-i ruhı saki yine cama düşer
Renge reng eyler eden yar-ı seza-vara heves

Zahid ol serkeşi tenbih miyan balı verir
Hikmete dair eder etse de der-kara heves

Pişe-ger gamzesi tıfl-ı dile süzen verdi
Etmesem kaşki derzi-beçe dildare heves

Kulbı taktı yeniden delv-i şihaba meh-i nev
Felek imiş yine sirab-ı çemen-zara heves

Hane-i yarda ağyar sakal dağıtmış
İp boğazına o segin ediyor dara heves

Har-zar-ı gam olur gülşen-i rağbet hatem
Etme bu bağda bülbül gibi güftara heves

GAZEL II

Geh çeşm-i hunfeşanım ile derdim ağlarım
Geh yad edip o şuh-ı cevan-merdim ağlarım

Zahid gibi hararet-i düzehden ağlamam
Bir afitab-ı naza gönül verdim ağlarım

Reşk-efgen iken aksime ayine-i heves
Mir’at-ı aşka kendimi gösterdim ağlarım

Safrayı kardı hüsnünü humma-yı bi-eman
Gördükçe ah edip o but-ı zerdim ağlarım

Eşk-i firak eder deyü ter-damen arızın
El tıfl-ı naz-ı şifte-perverdim ağlarım

Hem-bezm idim o şeh-i işveyle göz göre
Ah-ı enisi gurbete gönderdim ağlarım

On gonce-i hayali hezar arz-ı kam ile
Gül-puş-i infi’al niçin eylerdim ağlarım

Yârin aman hattı görünmez bela gibi
Hatem gelince hatıra ürperdim ağlarım

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tâhir (1311). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 175, Varışoğlu, Mehmet Celal (1997). Hatem, Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Divanının Tenkitli Metni ve İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 349

Paylaş