HAYATI

Divan şairi. Hayatı hakkında yeterli bilgi olmayan Dukakinzade Ahmet Bey’in anne tarafından II. Beyazıt’ın torunu ve Yavuz Sultan Selim’in yeğeni olduğu bilinmektedir. Babası Mehmet Paşa ise Yavuz’un sadrazamlarından Dukakinoğlu Ahmet Paşa’nın oğludur. Sancak beyliğine dek yükselmişken, Latifi ve Hasan Çelebi’ye göre rütbeyi, malı, mülkü bırakarak inzivaya çekildi.

Dukakinzade Ahmet Bey’in şiirleri Ahmed-i Sarban’ın şiirleri ile karıştırılmıştır. Abdülbaki Gölpınarlı yaşam öykülerinin birbirine benzediğini, tezkirelerde Dukakinzade adına kayıtlı şiirlerin Sarban’ın Divanı’nın bütün nüshalarında bulunduğunu söyleyerek her ikisinin de aynı kişi olduğunu ileri sürer (Melamilik, s: 340-349). Oysa iki şairin yaşam öyküleri arasında gözle görülür belirgin bir benzerlik yoktur. Kesin kayıtlar olmadıkça, Ahmet mahlasını kullanan iki şairin şiirlerinin karıştırılmasının doğal kabul etmek gerekir. Nitekim Dukakinzade’nin Divanı’nın nüshalarından birinde Divan-ı Ahmed Sarban Dokakinzade, birinde Divan-ı Ahmed Süryani kaydı olduğu gibi biri de kitaplık defterine Ahmet Paşa Divanı olarak geçmektedir.

Dukakinzade Ahmet Bey’in Divan’ı basılmadı. Şiirlerinde tasavvuf etkisi belirgindir. Dili, çağdaşlarına oranla yalın ve süssüzdür. Divanın nüshaları arasında nüsha farkları oldukça fazladır. Bu farklılıklar manzume çeşitleri ve sayılarında olduğu kadar manzumelerin metinlerinde de göze çarpar.

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
ESER ÖRNEKLERİ

Bu dil-i divaneye bir çare söylen dustlar

Rahmede şayet ana dil – dare söyleyen dustlar

Dil leb-i canandan artık zikrini terkeylesun

Halet-i nez’e bimare söylen dustlar

Göz ucuyla halime kılsun nazar lütfeylesun

Gamzesi celladıma yalvara söylen dustlar

Cam-ı la’li cur’asından mest olmuşam

Kan görünür gözüme ağyara söylen dustlar

Ahmed’e nola nasihat etseniz divanedir

Pendiniz güş eyleye avare söylen dustlar

DUKAKİNZADE AHMET BEY

KAYNAKÇA: Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 292 (6 nolu dipnot), 296 (13 nolu dipnot), 297, İsmail Hakkı [Uzunçarşılı], Kitâbeler, İstanbul 1345/1927, I, 123, Abdülbâki Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler, İstanbul 1931 s. 55-56, ilâve s. 340-351, a.mlf., Yunus Emre: Hayatı, İstanbul 1936, s. 298-299, Ergun, Türk Şairleri, I, 277-281, İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, İstanbul 1947 I, 114, 141-143, İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu, İstanbul 1961, s. 56, Büyük Türk Klâsikleri, III, 396-397, İ. Güven Kaya, “Dukagin Oğulları ve Dukaginzâde Yahyâ Beğ”, Çevren, XIII/52, Priştine 1986, s. 9-18.

Paylaş