HAYATI

Divan şairi. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Nuri’nin doğduğu tarih hakkında herhangi bir bilgi yok. 1799’da İstanbul’da vefat etmiş ve Eyüp’te toprağa verilmiştir. Asıl adı Halil. Babası Abdullah Naili oğlu olan Feyzullah Şakir Bey. Nuri, hacegan sınıfındandır. Tezkirecilik ve amedçilik yaptı. Bir süre sonra da vakanüvislik görevine getirildi.

Divan’ındaki şiirlerden Mevleviliğe eğilimi olduğu anlaşılan Nuri Bey’in bir kanunlar mecmuası ile  1794-1798 yılları arasında yaşanan olayları kapsayan bir Tarih-i Osmanisi vardır.

ESERLERİ
  • Divan
  • Kanunlar Mecmuası
  • Tarih-i Osmani
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER

GAZEL I

Yar ile meh-taba nuş-ı şarab ettik bu şeb
Neyleyim bu cünbüşü nakş-ı ber-ab ettik bu şeb

Destine zer bandırıp aldık miyana akıbet
Şem’-i ruyundan o yârin kesb-i tab ettik bu şeb

Recm için ancak rakib-i şeytanet-karı yine
Cür’a-i cam-ı meyi şekl-i şihab ettik bu şeb

Gece nevbet bekleriz bidar olunca bahtımız
Bi-sebeb ey şuh sanma terk-i hab ettik bu şeb

Bin bela ile o mahı bezme davet eyleyip
Nuri’ye ettiklerin bir bir hesab ettik bu şeb

Ol reis-i zümre-i küttabın asarın görüp
Subha dek hayr-ı du’asın bir kitab ettik bu şeb

GAZEL II

Beni naşad edenin kalbi heman şad olsun
Gam veren dil bana daim ferah-abad olsun

Ettirir çak-ı giriban o kıyamet kamet
Damen-i haşre kadar böyle güzel yad olsun

Tek dağıtsın o siyeh turraların bad-ı saba
İkide bir işimiz ah ile feryad olsun

Rüzgar-ı sitem estirdi felek fülk-i dile
Dilerim bari Hudadan o da berbad olsun

Serv-i azad-ı kadin vasfın eder bunca zaman
Kayd-ı gamdan nola Nuri dahi azad olsun

GAZEL III

Bezme tenha o işve-ger geldi
Yine hatıralara neler geldi

Girdi germabeye rakib ile yar
Sıkletimden efendi der geldi

Ne suda gör rakibe yüz vermiş
Bize ol vechden keder geldi

Sim-i eşki yolunda dökmekten
Sanma sermayeme zarar geldi

O bakışlar benim gözümde uçar
Çeşmime sanki bal ü per geldi

Bana bin kerre dahl eden yaran
Sözüme hep birer birer geldi

İhtiyar etmiş aşkını müjde
Nuriya yardan haber geldi

KAYNAKÇA: Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi

Paylaş