HAYATI

Divan şairi. 1837’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1878’de İstanbul’da yaşama veda etti. Eyüp’te toprağa verildi. Babası, maliye nazırlarından olan Mehmet Halit Efendi’dir.

Halet İbrahim Bey, erken yaşlarda Arapça ve Farsça öğrendi, edebiyat dersleri aldı. Beyazıt Rüştiyesi’ne devam etti. Mahmut Nedim Paşa’nın aracılığı ile 1850’de girdiği Hariciye Mektupçuluğu kaleminden sonra Tuz Cemiyeti başkatipliği görevine getirildi.  Halet İbrahim Bey, sonraki yıllarda Samsun’da gümrük memurluğu, Halep’te mektupçuluk gibi görevlerde bulundu. 1868’de Divan-ı Ahkam-ı Adliye başkatipliği ve 1876’da da Maarif Nezareti mektupçuluğu yaptı.

Namık Kemal’in yakın arkadaşı ve Encümen-i Şuara şairlerinden olan İbrahim Halet Bey, Ceride-i Havadis yazarlarından biridir. Halep’te iken Fuat, Gadirü-furat gazetelerini çıkardı. Fihrist-i Vilayet-i Halep adlı bir de yıllık yayımladı. Dolap’ta da biyografik çalışmaları ve tarih ile ilgili yazılar kaleme alan İbrahim Halet Bey’in tiyatro dahil her alanda eserler verdi. Şair, divan şiiri geleneğine bağlı olan şiirleri Namık Kemal ve çağdaşlarınca tanzir edildi.

İbrahim Halet Bey’in Seyrü’l Akmar, Sırrü’l Esrar, Enmuzec, Mebde-i Kitabet adlı risaleleri basıldı. Şiirlerini toplayıp gençliğinde kaleme aldıklarını Haletü Şebah adı ile düzenlemişse de bu yapıt basılmamıştır. Sefinetü’l İnşa adlı yapıtı ve adlarını bilmediğimiz tiyatro alanında kaleme aldığı eserleri de basılıp yayımlanmadı.

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Hâletü’ş-Şebâb
  • Âsâr-ı Târümâr
  • Sefînetü’l-İnşâ.

YILLIK:

  • Fihrist-i Vilâyet-i Haleb
  • Âl-i Osman Tarihi
  • Seyrü’l-Akmâr ve Zıllü’l-Âsâr fî Sırri’l-Esrâr, Dolab.

KİTABI:

  • Mebde-i Kitâbet, Enmûzec.

KAYNAKÇA: İbn, Son Asır Türk Şairleri, s: iki yüz elli altı, Ömer Faruk Akün (Fatih Tezkiresi), Türkiyat Mecmuası, c: XIV, 1964, Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II

 

 

Paylaş