HAYATI

Divan şairi. Serez’de ya da Serez civarlarında bulunan Demirhisar’da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra kadılık mesleğine girdi. II. Beyazıt devri vezirlerinden biri olan Ali Paşa’nın ve Divan’ındaki kasidelerinden anlaşıldığına göre vezir Koca Mustafa Paşa’nın himayesini kazandı. Meslek hayatı hakkında kaynaklarda birbirini tutmayan bilgiler bulunmaktadır. Sehi Bey, zamane kadıları gibi dünya malına rağbet etmeyen biri olduğunu söylerken, Latifi onun Serez kadısı rüşvet almak suçunda hapse düştüğünü söyler. Şair Mesihi ile yakın dost olduğu, yine kaynakların belirttiği bilgiler arasındadır. Vasfi, Serez, Demirhisar ve Malkara’da kadılık görevlerinde bulunmuş ve son görev yeri olan Malkara’da hayatını kaybetmiştir. Ölüm tarihi belli değilse de, tezkirelerde II. Beyazıt dönemi şairlerinden biri olarak bahsedilmesinden dolayı o dönemin tanınmış şairlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Her ki hecründe nazar eyleye cana tenüme

Muy sanur ki tolaşmış olsa pirahenüme

*

Dostumdur seg-i kuyun ana vardukça beni

Men’ eder gitmeğe her dem yapışur damenüme

*

Düşmenün hod degülem agladuban mühnetle

Gel gülünç etme beni dostuma düşmenüme

*

Kendimü bileli ben ah-ı ciğer-suzundan

Cevre yok hasılum odlar bıragur hırmeüme

*

Gül yüzi vasfını Vasfiden işidüp dedi yar

Yaraşur ger ola bülbül bu benüm gülşenüme

GAZEL II

Padişah-ı ins ü can olmak dilersen aşık ol

Arif ü rind-i cihan olmak dilersen aşık ol

*

Bi-cihat u bi-misal ü la-mekan u la-yezal

Hakim-i kevn ü mekan olmak dilersen aşık ol

*

Zahiren ey dil nice ebr-i hicab altındasın

Gün-be-gün sen de ayan olmak dilersen aşık ol

*

Zerre-veş gün yüzlüler şevkına her dem rask edüp

Gah zahir geh nihan olmak dilersen aşık ol

*

Kuy-ı canan içre feryad eyleyüp her subh u şam

Bülbül-i bag-ı cinan olmak dilersen aşık ol

*

Zulmet-i hecr içre aşk ab-ı hayatın Hızr-veş

Nuş edüben cavidan olmak dilersen aşık ol

*

Vasfıya gam yime dehrün gerdişi kaddün büküp

Pir ederse nev-cuvan olmak dilersen aşık ol

GAZEL III

Vafsi-i bende-i hakirün içün

Öldi diyü rivayet itmişler

*

Galiba ölmedi huzurunda

Hayretinden kınayet etmişler

*

Günde bin kerre öldügüni görüp

Binde birin rivayet etmişler

KASİDE-İ MERSİYE

Görüp gülşende Hālüm bülbül aġlar gülsitān aġlar

Añup reftār-ı yāri bāġda serv-i çemān ağlar

*

Dirīġā olmadı bir kez muvāfık baht u ikbālüm

Fiġān u derd-i hasretle anuñçün her zamān ağlar

KAYNAKÇA: Vasfî, Divan, Tenkidli Basım (haz. Mehmed Çavuşoğlu), İstanbul 1980, neşredenin girişi, s. 14, 15, 16, ayrıca bk. tür.yer, Latîfî, Tezkiretü’ş-şu’arâ ve tabsıratü’n-nuzamâ (haz. Rıdvan Canım), Ankara 2000, s. 563-565.

Paylaş