HAYATI

XIX. yüzyıl divan ve tekke şairlerinden. 1828’de Konya’da dünyaya geldi. 21 Eylül 1886’da Hanya’da  vefat etti. Mevlevihanedeki türbesine defnolundu. 1924 nüfus mübadelesinde dergâhın bazı eşyası ve hazirede yatan diğer şeyhlerin naaşlarıyla beraber Kara Şemsi’nin naaşı da önce İzmir Mevlevîhânesi haziresine, onun yıkılması üzerine Balçova Mezarlığı’na nakledildi. Asıl adı Kara Abdâl Süleymân Şemsî Dede’dir. Mürşidi evvelâ Sem’î, sonra Nûrî, daha sonra Şemsî ve Abdâl mahlasını verdi.

Hanya Mevlevihanesi şeyhi olan Kara Şemsi, gerçek şiir ve sanat ruhundan mahrum, devrinin edebi tekamülünden habersiz ve orta derece bir şair olarak kabul edilir (V. M. Kocatürk).

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ

GAZEL

Baht-ı nâ-yâverimiz hâne vü hân gezdiriyor
Raht-ı âsâyişi her cây u mekân gezdiriyor
Herkesin nahnu kasemnâ de olan rızkı bugün
Dagılup sâhibini âb ile nân gezdiriyor
Hâne-berdûş-ı cihân olduk ise biz ne elem
Gör şu kanbur felegi bâr-ı girân gezdiriyor
Câhili nâz ile besler felek-i dûn-perver
Âkıli hasret ile bî-leb-i nân gezdiriyor
Men’eder halkı harâmdır diyerek câm-ı meyi
Sâfi bak zîr-i begalde ne yamân gezdiriyor
Kalma sûrette sakın sîretine eyle nazar
Bu vücûd içre seni sırr-ı nihân gezdiriyor
Kû-be-kû der-be-der Abdâl gibi keckül-gerdân
Nân seni gezdirirse nânı da cân gezdiriyor

KAYNAKÇA: Celepoğlu, Ayşegül (2013). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. V. Ankara: AKM Yay. 2264, Kara, Mustafa (1997). “Hanya Mevlevihanesi”, İslam Ansiklopedisi. C. 16. İstanbul: Diyanet Vakfı Yay. 49-51.

Paylaş