HAYATI

Divan şairi. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber bir mısrasında Reh-i Mevlâda yetmiş yıl ömür sürmek sa’adetdür demesi en azından yetmiş yıl yaşadığını göstererek 1522 yılında doğduğu kabul edilebilir. Kütahya, Gediz’de dünyaya geldi. Hasan Çelebi, Beyani ve Faizi’de asıl adı Ahmet olarak geçse de Riyazi bunu düzelterek Kabuli’nin asıl adının İbrahim olduğunu söyler. İyi bir öğrenim görerek yetişen Kabuli, Nazır-zade Efendi’de mülazım oldu ve kadılık görevlerinde bulundu. 1592’de Mısır’da dönerken boğularak hayatını kaybetti.

ESERLERİ

Şiirleri ve nesri ile ünlenen Kabuli’nin Divan’ı vardır.

ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Bela sıdk ehline ruz-ı ezelden ola glmişdür

Gül-i handan imiş peymane amma sola gelmişdür

*

Katı gümrah imiş zahid tarık-ı aşka doğruldı

Sığarsa veçhi var şimdi sakalın yola gelmişdür

*

Şikar olmaz geçer ol şahbaz-ı evc-i hüsn amma

Nice bazudan uçmışdur hezaran kola gelmişdür

*

Gelür her kişinün seng-i havadis başına ahir

Gerek merd ü gerek zen itdügini bula gelmişdür

*

Cefası var ise yarun Kabuli çok efendündür

Gazab sultana vü cevre tahammül kula gelmişdür

GAZEL II

Gel nat’ı muhabette şeha bir sen ü bir ben

Satranç oyunın oynayalum mal ola düşmen

*

Ferzin gibi keç-revlik şaha mukaarin

Togrı yürüyen ruh gibi bakar ırakdan

*

Et esb-i muradı ruh-ı cananeye karşı

Alemde piyade yürüme merd isen atlan

*

Bir lu’b ile ruhum olup açmaz kodı ol şah

Dahi ne oyunlar geçe ey dil sana katlan

*

Leclac ola kec ederüz nat’-ı cihanda

Nadana Kabuli yenilir sanma bizi sen

GAZEL III

O nezāket o le+āfet o +arāvet o afā

O ;arāfet o feā,at o belāāat o edā

O riyāset o siyādet o sa‘ādet o vücūd

O ‘adālet o ‘ināyet o se!āvet o ‘a+ā

O mürüvvet o ma,abbet o meveddet o kerem

O ri‘āyet o ,imāyet o şefā‘at o vefā

O muraa‘ o mülemma‘ o muanna‘ elfā

O tebessüm o tekellüm o terennüm o nidā

KASİDE

İy GaŜanfer-fer ü ferru!-ru!-ı Dārā-dārāt

Şeref-i Xāt-ı tū mübet be-nuū-ı āyāt

Pāye-i adrüñe irmez a+avāt-ı efkār

Fā-ı gerdūna irişmez ademāt-ı mirāt

Rütbet-i Xātuñı ta‘yīn idemez vehm ü ıyās

Vezn-i tadīr u ‘ayār ile bilinmez derecāt

Deste-i ‘ismetüñe irmez eyādī-i ‘usūl

Đremez Xeyl-i serā-perdeye her süfliyyāt

KAYNAKÇA: Türkmen, U. – Güler, K. Kütahyalı Sanatçılar, KUTSO, 2013, s, 149

 

Paylaş