HAYATI

Divan şairi. Malatya’da dünyaya geldiği bilinen Şehri’nin doğum tarihi hakkında tam bir bilgi yok. 1660’da Malatya’da vefat etti. Asıl adı Ali’dir. Yaşamı üzerine bilinenler sınırlı. Divan-ı Hümayun katipliği yaptığı, Gürcü Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı sırasında tezkireciliğe getirildiği ve Nef’i’nin şakirtlerinden (öğrencilerinden) biri olduğu biliniyor. Divan’ındaki şiirlerinde Nef’i etkisi görülen Şehri, dönemin ikinci sınıf şairlerinden biridir

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Gelürse kesret-i nezzareden hicab sana

O demde surh-ı ruyun yeter nikab sana

 

Nic’etsin ayine mihr-i ruhunla aksini fark

Sen afitaba müşabihsin afitab sana

 

Şerare-veş ederim dude-i cigerden red

Ger eylemezse eser ah-ı şu’le tab sana

 

O ab u tabuna var arızunla keşf eyler

Olursa kalb-i tabanda olur nikab sana

 

Mey-i tegafül nuş etme girme kanımıza

Siyah mesti-i çeşmün yeter sirab sana

 

Sad aferin gazel-i Rumiyanuna Saib

Ki verdi Şehri dü-sad şevkiyle cevab sana

GAZEL II

Aşıkım aşıkla kayd-ı masiva bilmem nedir

Siklet-i bigane hatt-ı aşına bilmem nedir

 

Arifim arif ki bildim zatımı bi-cism ü can

Şam-ı deycur-ı fena subh-ı beka bilmem nedir

 

Aşıkım aşık ki sermaya esir-i kakülüm

Himmet-i aşkıyle teşviş-i reha bilmem nedir

 

Arifim ki ettim mavera-yı aklı seyr

İ’tibar-ı “la-hela vü la-mela” bilmem nedir

 

Aşıkım aşık-ı me’mur-ı niyazım ta ezel

İmtiyaz-ı kahr u lutf-ı dil-ruba bilmem nedir

 

Arifim arif ki buldum Hakk’ı bi-seyr ü sülük

İmtihan-ı hadi-i ibn ü Meta bilmem nedir

 

Şehriyim şehri ki tab’-ı nazikimdir hem-demim

İhtilat-ı hardal u adem-nüma bilmem nedir

GAZEL III

Tahmir edince mucid-i alem hamirimiz

Ayine kıldı şahid-i ayba zamirimiz

 

Kesret-terane bülbül-ü gülzar-ı vecdetiz

Ruhu’l-emin cilve-ger eyler safirimiz

 

Fark-ı huma-yı devlete pa-ber-nihadeyiz

Evc-i fenada fakr olalı dest-girimiz

 

Bi-sa’yı pa merahile seyr-i dü-alemiz

Yokdur bizim sürağ-ı gubar-ı mesirimiz

 

Şehri biz ol yegane vücud-ı meşiyyetiz

Kim neg-i dud-man-ı ademden nazirimiz

GAZEL IV

Bir sencileyin ayine-i raz ele girmez

Bir bencileyin tuti-i i’caz ele girmez

 

Bir sencileyin gonce-i mestur açılmaz

Bir bencileyin bülbül-i gam-saz ele girmez

 

Bir sencileyin yâre tegafülde müsellem

Bir bencileyin aşık-ı hem-zar ele girmez

 

Bir sencileyin derd-i dil anlar güzel olmaz

Bir bencileyin aşık-ı hem-zar ele girmez

 

Bir sencileyin ayine-i hüsne münasib

Bir şehri gibi rind-i nazar-baz ele girmez

KAYNAKÇA: Demirel, Şener (hzl.) (1999). 17. Yüzyıl Şairlerinden Şehrî (Malatyalı Ali Çelebi) Hayatı, Sanatı, Divanının Tenkitli Metni ve Tahlili. Doktora Tezi.Elazığ: Fırat Üniversitesi.

 

 

Paylaş