HAYATI

Divan şairi. Asıl adı Ramazan Çelebi’dir. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Figani, Trabzon’da dünyaya geldi. 1532’de İstanbul’da yaşama veda etti. Doğduğu ve İstanbul’a geldiği tarih tam olarak bilinmemekte, XVI. yüzyılın başlarında doğduğu sanılmaktadır. Kısa süren medrese eğitiminden sonra mukataa katipliği görevinde bulunmuş, bir ara tıp öğrenimine heveslenerek İsfahan’a gitmişse de, çok geçmeden geri dönüp şiir ve edebiyat ile uğraşmıştır. Aşık Çelebi, Galata meyhanelerinde serserice bir yaşam sürdüğünü, maddi sıkıntıdan kurtulup kendini şiire veremediğini söyler. Defterdar İskender Çelebi’nin bir adamından başka koruyucu bulamamış, katiplikten ayrılmamıştı. Latifi, Figani’nin “dili yüzünden” öldüğünü belirtir. Sadrazam İbrahim Paşa hakkında söylediği Farsça bir beyitin ellerde ve dillerde dolaşması genç yaşta öldürülmesine yol açmıştır. Bahsi geçen olay şudur: İbrahim Paşa, Budin’den getirdiği heykeli, Atmeydanı’nda bulunan sarayının karşısına diktirir. Figani’nin söylediği Farsça bir beyit sadrazamın kulağına gider. Şair, Tahtakale’de subaşı tarafından yakalanıp iyice dövülür ve bir eşeğe bindirilerek kentte gezdirilir, ardından da iskele başına getirilip asılır.

Figani’den söz eden tezkireciler, onun genç yaşta dikkat çektiğini, eğer yaşasaydı, çağının büyük şairlerinden biri olacağını dile getirirler. Gerçekten de “ince hisleri, adiliğe düşmeyen zarif ve hayalleri, pek çok muasırları arasında ona mümtaz bir mevki temin etmişti (Mehmet Fuat Köprülü). Tumturaklı bir dil ile kasideler söyleyen Figani’nin gazellerinde,

“Busuna dil kani olmaz vaslının şeydasıdır

Dostum mazur tut dünya tama dünyasıdır

***

Figani yaşını dök rüz-ı hecr-i zülfünde

Ak akça kara gün için durur meseldir bu”

Gibi atasözlerine dayalı beyitler ve:

“Şemim-i kakülün anmış nesim gülşende

Dimiş ki sümbüle sende emanet olsun bu”

Benzeri güzel beyitlere rastlamak mümkündür. Hele yaşama sevincini yansıtan şu beyit:

“Bahar erdi yine arttı cününum”

Gerçekten de bir yeteneğin zorbaca susturulduğu gösterir.

ESERLERİ

Figani’nin Divançe’si, bir önsöz ve inceleme ile Abdülkadir Karahan tarafından 1966’da Figani ve Divançesi adı ile yayımlandı. Ayrıca şairin daha önce Sultan Mustafa’nın sünnet düğünü için yazdığı “Suriyye” kasidesi ile tanındığı eklenmelidir.

ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZELLER

GAZEL I

Sevda-yı zülf-i yar ile aşüfte- hatıruz

Gâhi Arab’da gâhi Acem’de misafiriz

 

Birkaç geda-yı sakin-i fakr u ferğatuz

Ma’zur tut şeha bizi hidmetde kaasıruz

 

Abdal-ı ber bürehne-i Battal Gaaziyüz

Sultan evinde bir nice yıldur mücavirüz

 

Divaneyüz çü külfet-i tekliften beri

Sözün ötesi bu ki ne mü’min ne kafirüz

 

Meclisde bade şevkine anıp Figani’yi

Fürkatde geçdi ömri diyu ağlar acıruz

GAZEL II

Ey sehi-kad gam-ı zülfünle perişan-halem

Saye-veş hakde üftadeyem ü pa-malem

 

Dedüm ey ah nesin zivaye-i gerdünda

Baş açuk yalın ayak dedi ki bir abdelem

 

Paymal olduğına aşık-ı sevda-zedeler

Başdan ol zülf-i siyahun der imiş ben dalem

 

Gam-ı hattunla olan aha desem kimsin der

Ravza-i çarhda tavus-ı zümürrüd- balem

 

Şeb-i hicranda Figani bu kara bahtumdan

Kakül-i yar gibi şöyle müşevveş halem

GAZEL III

Cihana aşk ile geldüm ne malum ne menalüm var

Kana’at gencine kani’ olalı hoşça halum var

 

Gerekmez zerrece zahid cihanun mihr ile mahı

Benüm bir yüzi gün alnı kamer kaşı hilalüm var

 

Dehanun sırrına yokdur sözüm kim zerrece cana

Miyanun vasfın etmekde veli ince hayalüm var

 

Efendim sana layık candan özge nesne yok amma

Eşigün itlerine kase-i serden sifalüm var

 

Kaba-yi atlas-i çarha değişmem Tanrı hakkı içün

Bu gün egnümde rindane Figani köhne şalum var

GAZEL IV

Lebüñ kim cān u dil derdine emdür

Anı ben ẖasteye luṭf eyle emdür

 

Ḳo aḳsun pāyüñe eşk-i revānum

Gözüm yaşı benüm ey serv nemdür

 

Belā iḳlīminüñ sulṭānıdur dil

Ġam u ġuṣṣa aña ẖayl ü ḥaşemdür

 

Dehān u ḳāmet ü zülfüñden ayru

Nigārā hem-demüm ancaḳ elemdür

 

Seni bülbül gibi zār eyleyen hep

Fiġānī ol yüzi gül ġonca-femdür

KAYNAKÇA: Karahan’ın adı geçen yapıtlarından başka, İslam Ansiklopedisi, c:IV, Agah Sırrı Levend, Figani ve Divançesi Üzerine, TDK, Belleten, 1970, Latifi Tezkiresi, s:267, Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007)

Paylaş