HAYATI

Eyüb Kelîm Çelebi/Eyyübî Kelîm, Patburunzade Eyüb Çelebi. Doğum yeri ve tarihi hakkında bir bilgi yoktur. Ölüm tarihi ise Beliğ’de 1686/87 olarak gösterilmiştir. Asıl adı Eyüp’tür Potburun-zade lakabı ile tanınmıştır. Tahsil hayatı hakkında kaynaklarda pek fazla bilgi mevcut değildir.

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

MERSİYE

Ey sipihr-i kîne-ver noldun Bahâyı neyledün

Ol muhît-i ma‘rifet kân-ı sehâyı neyledün

 

Zîb-i iklîm-i fazîlet noldı hâlidür yeri

Kaldı evreng-i ma‘ârif pâdişâyı neyledün

 

Hânmân-sûz-ı derûn ol şöyle ey deyr-i harâb

Ol suver nakş-ı gül-i bâg-ı edâyı neyledün

 

Dûd-ı hasret perde-sâz oldı çerâg-ı dîdeye

Lem‘a-i nûr-ı dü-çeşm-i rûşenâyı neyledün

 

Sâye-endâz olmadan kaldı ser-i ehl-i dile

Kanda pervâz itdi ol reşk-i hümâyı neyledün

 

Hâtemün tayy eyleyen nâmın keremde kandadur

Ol yegâne lehce-i dürr-i bahâyı neyledün

 

Tâ-be-key zulmet esîr-i firkat olsun bu kazâ

Şeb-çerâg-ı dîde-i ehl-i recâyı neyledün

 

Kandadur ol âftâb-ı maşrık-ı ilm ü edeb

Kanda pertev-sâz-ı feyz oldı o mâhz-ı nûr aceb

GAZELLER

GAZEL I

Bağa sensiz varamam ravza-i rıdvan olsa

Bakamam her gülü bir mihr-i dırahşan olsa

 

Neyleyim gülşen-i dehrin gülünü sünbülünü

Bana ol arızı turrası piçan olsa

 

Olurum nağme-tıranzadesi manend-i hezar

Kanda kim bir gül-i nev-hiz nümayan olsa

 

Rüzgar eyler anın tahtı vücudın berbad

Kişi evreng-i sa’datede Süleyman olsa

 

Sözde manend-i Kelim olsa olunca adem

Zade-i tab-ı pesendide-i yaran olsa

 

Hüsn-i ta’birime reşk etmemeğe çare mi var

Guş eden gevher-i güftarımı Selman olsa

GAZEL II

Bahar eyyamıdır gitsün alem fasl-ı meserredir

Gel ey saki mey-i gülrengi sur hengam-ı işretdir

 

Değildir dağ-ı gam anda açılmış cabeca güller

Feza-i sine-i aşık gülistan-ı mahabettir

 

Derun-i sine-i külhan-nijadım tekye-i gamdır

Fetil-i kametim vakf-ı çerağ-ı dağ-ı hasretdir

 

Değildir tab’-ı yaran gibi nakıs nükte-sencide

Kelim üstad değil bir şa’ir nazük-tabi’atdır

GAZEL III

Dilimdir gevher-i umman-ı ateş

Vücudumdur muhassal kan-ı ateş

 

Çıkar nüh-felk-i çarha etse dilde

Temevvüc kulzüm-i cüşan-ı ateş

 

Yetişdir zevrak-ı sahbahay saki

Ki çıkdı sineden tufan-ı ateş

 

Mahabbet ma’den-i yakuta girsen

Yine eyler seni suzan-ı ateş

 

Feza-yı sinemi kılmış Kelima

Müzeyyen lale-i Nu’man-ı ateş

KAYNAKÇA: Coşkun, Ali Osman (hzl.)(1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş’âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 509

 

Paylaş