HAYATI

XVI. yüzyıl divan şairlerinden. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi olmayan Derviş Şemseddin’in eserlerinden XVI. yüzyılda yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Aşık Çelebi onu Acemden gelen bir derviş olarak “vilayet-i Acem’den Rum’a gelmiş” şeklinde kaydeder. Latifi ise “Seferihisar’dan Işık Şems dimekle marufdur” şeklinde kaydına dayanarak onun İran’dan gelip Seferihisar’a yerleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Hakkında başka herhangi bir bilgimiz yoktur. Aşık Çelebi onun Deh Murg’dan başka eser olmadığını dile getirirken Latifi “boş-ayende ebyatı ve sade ve güşade temsilatı vardur” demekle Deh Murg’dan başka şiirleri olduğunu da söyler.

ESERLERİ

Deh Murg: Yazılışı 1503’tür. Mesnevi tarzında kaleme alınan bu yapıt Attar’ın meşhur Mantık ut Tayr adlı eserindeki gibi kuşları konu edinmiştir. Dini, ahlaki ve tasavvufidir. Eser, I. Selim adına yazılmıştır. Aruz ölçüsünün Failatün Failatün Failün kalıbı ile kaleme alınmış olan bu eser toplam beş yüz seksen sekiz beyittir. Türkiye’nin pek çok kütüphanesinde nüshalarına rastlamak mümkündür.

ESER ÖRNEKLERİ
DEH MUNG’DAN

Yani irdi gicenün asayişi
Yakdı kandilleri felekde ateşi

Durdı divanı mehün her asuman
Halka-ı tazime geldi Kehkeşan

Kaadiasker Müşteri, Mirrih vezir
Zühre defterdar katip hem debir

Kethüda Keyvan Güneşdür kasr-ı Cam
Ehl-i divan yirlü yirinde temam

Gördiler erkan-ı devlet iy kişi
Bir kütük başına çıkmış baykuşı

Eydür iy kuşlar bu yol kim gitdünüz
Bir yüzün fehm itdünüz mi nitdünüz

Yir yüzinde niça batsun şah tere
Çiftçinün tohmın düşürmezsiz yire

Koyalum her kıssa vü efsaneyi
Marun ağzından kaparsız daneyi

Şefkat itmezsiz garib öksüzlere
Rahmunuz yokdur bu gönleksüzlere

Yıkılur ayaklar altında cihan
Siz yaparsız dürlü dürlü aşiyan

Karnunuz kursağunuz doldurdunuz
Hanenüz yükseklerde kaldurdunız

Hu diyüp yüz kere çağırsa kapudan
Nesne yok dervişe etmekden sudan

Hergiz anmansız fakirün adını
Masivanın hoş bulursun dadını

GAZEL

Hey ne müşkil derd imiş ey dost hicrân yolları
Gerçi kim âsân idi Ya‘kûb’a Ken‘ân yolları

Bir nazar kılmaz gözüm gönlüm açılmaz gül gibi
Serv kametlerle zeyn olsa gülistan yolları

Rūha şol denlu cevâhir dökdü göz merdümleri
İşlemezse gam değil şimdi Bedahşan yolları

Ka‘be-yi kuyın tavaf etmek olurdu tâ seher
Şâm-ı gamda tutmasa har-ı mugaylan yolları

Şemsî-i dil-hasteye cân vermeden gönder haber
Ey tabîbim sendedir bu derde dermân yolları

KAYNAKÇA: Kaplan, Mahmut (2003). Deh Murg-ı Şemsî (Inceleme-Metin-Sözlük). Manisa.

Paylaş