HAYATI

Divan şairi. 1594’te Sivas’ta dünyaya geldi. 1651’de İstanbul’da vefat etti. Eyüp Nişancası’nda toprağa verildi. Dayısı Abdülmecid Sivasi tarafından büyütüldü. Onunla birlikte İstanbul’a gelen Abdülahad Nuri, öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Dayısından feyz alarak onun halifesi oldu, tarikat yaymak için 1623’te Midilli’ye gönderildi. Dönüşünde Mehmet Ağa tekkesi şeyhliğinde, Fatih, Beyazıt, Ayasofya camileri vaizliği görevlerinde bulundu.

Dönemin bilginlerinden sayılan Abdülahad Nuri, tasavvufi şiirler, ilahiler yazmış, dini-tasavvufi risaleler kaleme almıştır. Otuza yakın yapıtlarının listesi Osmanlı Müellifleri’ndedir.

ESERLERİ
 • Terceme-i Te’dîbü’l-Mütemerridîn
 • Risâletün fî-Deverâni’s-Sûfiyye
 • Er-Risâletü’s-Semâ’iyyetü’l-Mülzimetü li’l-Münkirîn
 • Mir’âtü’l-Vücûd ve Mirkâtü’ş-Şühûd
 • Riyâzü’l-Ezkâr ve Hıyâzü’l-Esrâr
 • Hikmetü’t-Te’âruz fî-Sûreti’t-Tenâkuz
 • Risâletün fî-Tayyi’l-Mekân
 • Kasmü’l-Mübtedi’în bi-Sinâni’s-Sünne
 • Te’dîbü’l-Mütemerridîn
 • El-‘Adlü ve’l-İksât beyne’t-Tefrîti ve’l-İfrât
 • İsbâtü’l-‘Âlim ve’ş-Şu’ûr li-men-Kâne min-Ehli’l-Kubûr
 • Risâletün Müte’allikatün bi-Kavlihî Te’âlâ “ve en-Leyse li’l-İnsâni illâ mâ-Se’â”
 • İnkâzü’t-Tâlibîn an-Mehâvi’l-Gâfilîn
 • Erba’îniyyât fi’l-Ehâdîsi ve’l-Ebyât ve’l-Hikâyât
 • Risâletün fî-Hayâti’l-Hızri ve İlyâs
 • Risâletün fî-Nef’i Mesâ’i’l-Ahyâ’i li’l-Emvât
 • Risâletün fî-Cevâzi Edâ’i’n-Nevâfili bi’l-Cemâ’a
 • Risâletün fî-Şürûti İsticâbeti’d-Du’â’
 • Risâletün fî-Mahabbeti’l-‘Abdili-Rabbih
 • Risâletün fî-Hakîkati Leyleti’l-Kadr
 • Risâletün fî-Şürûti Talebi’l-‘İlmi’n-Nâfi’
 • Risâletün mâ-‘Arafnâk
 • Risâletün fî-Şerhi Kelâmi Emîri’l-Mü’minîn ‘Ali bin Ebî Tâlib fi’l-Cevâbi ‘an-Su’âli Kümeyl fi’l-Hakîka.
 • Risâletün fî-Beyâni Merâtibi Ma’rifeti’r-Rahmân
 • Risâletü’l-‘Itriyye fi’l-Hakîkati’l-Kaderiyye
 • Huccetü’l-Vidâd ve Hıccetü’l-Fu’âd
 • Dürer-i Nûrî
 • Risâletü’t-Tâc
 • İsbâtü’l-Vâcib fî-Mâhiyyeti’l-Vücûd
 • Divân-ı İlâhiyyât
 • Ebeveyi’n-Nebî
 • Vâridât
 • Sülûk
 • Risâletün fi’r-Reddi ‘alâ-men-Enkera ‘İntifâ’a Ba’zi’l-Mü’minîn bi-Sa’yi Ba’zi İhvânihim
 • Risâletün fi’l-Kelâmi ‘alâ-Ba’zi Âyâtin mine’l-Kur’âni’l-Kerîm
 • Risâletün Müte’allikatün bi-Kavlihî Te’âlâ “Kul in-Küntüm Tuhibbûne’llâhe Fe’t-tebi’ûnî Yuhibbükümüllâh

Manzum Eserleri

 • Divan
 • Risâletün fî-Deverâni’s-Sûfiyye
 • Terceme-i Te’dîbü’l-Mütemerridîn
 • Er-Risâletü’s-Semâ’iyyetü’l-Mülzimetü li’l-Münkirîn

Arapça Eserleri

 • Mir’âtü’l-Vücûd ve Mirkâtü’ş-Şühû
 • Riyâzü’l-Ezkâr ve Hıyâzü’l-Esrâr
 • Hikmetü’t-Te’âruz fî-Sûreti’t-Tenâkuz
 • Risâletün fî-Tayyi’l-Mekân
 • Kasmü’l-Mübtedi’în bi-Sinâni’s-Sünne
 • Te’dîbü’l-Mütemerridîn
 • El-‘Adlü ve’l-İksât beyne’t-Tefrîti ve’l-İfrâ
 • İsbâtü’l-‘Âlim ve’ş-Şu’ûr li-men-Kâne min-Ehli’l-Kubûr
 • Risâletün Müte’allikatün bi-Kavlihî Te’âlâ
 • İnkâzü’t-Tâlibîn an-Mehâvi’l-Gâfilîn
ESER ÖRNEKLERİ

I

Sende doğmuştur Muhammed Mustafa

Merhaba ey mah-ı mevlid merhaba

Sende olmuştur bu alem pür-safa

Merhaba ey mah-ı mevlid merhaba

 

Sende geldi ol şefaat menbaı

Sende zahirdir o nurun matlaı

Sensin etlaf-ı Huda’nın mecmaı

Merhaba ey mah-ı mevlid merhaba

 

Azmış iken cehl ile halk-ı cihan

Dolmuş iken küfr ile kevn ü mekan

Nur-ı iman sende olmuştur ayan

Merhaba ey mah-ı mevlid merhaba

 

Ol habbi kim Huda’sı medh ede

Onu vassaf olmaya Nuri n’ide

Kim bilir kadrin onun bu dünyede

Merhaba ey mah-ı mevlid merhaba

II

Ya habiballah kaçan kalkar cemalinden nikab

Mahv olur nur-ı ziya salmaz cihana afitab

 

Sanki fanus-ı hayalindir hiyam-ı asuman

Daima şem’-i cemalin ile döner mahitab

 

Alem ü adem müzeyyen nur-ı zatında senin

Zikr-i evsaf-ı cemilin ile memlü dört kitab

 

Ol tecelli eyleyen veçhinde ey mir’at-ı Hak

Suret-i rahmandürür vallahü a’lem bi’s-savab

 

Sırr-ı aşkı feyz edelden Nuriya feyyaz-ı Hak

Cuşa geldi şevk-i hüsnün ile döner asiyab

III

Çü kanım la-mekandır bi-mekandır bu mekan içre

Zamanıdır bugün sahib-zamanım bu zaman içre

 

Bulur bu alem-i kesrette vahdet sırrını elhak

Bakıp mir’at a’yana gören gören aynım ayan içre

 

Seraser gayb-ı ağyebdir şuun-ı sırr-ı pinhanım

Çü şanım bi-nişanlıktır nişanım bi-nişan içre

 

Vücudum hatemindee nakş olunmuş ism-i a’zam çün

Süleyman-ı zaman olsam revadır ariftan içre

 

Mesih’e uğradı ruh-ı rivanım çerh-i çarümde

Bir etti ruhu rühullah ile ey Nuri can içre

KAYNAKÇA: Türer, Osman (2011). Osmanlılarda Tasavvufî Hayat – Halvetîlik Örneği – Mehmed Nazmî Efendi’nin Hediyyetü’l-İhvân’ı. İstanbul: İnsan Yay.

Paylaş