HAYATI

Şair ve hattat. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Cevri İbrahim Çelebi’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1654’te İstanbul’da vefat etmiş ve burada toprağa verilmiştir. Sarı Abdullah’ın müritlerinden biridir. Aynı zamanda Mevlevi idi. Denizden korktuğu için Beşiktaş ve Galata Mevlevihanelerine yaya gidip gelirmiş. Güzel ve hızlı yazdığı ve günde bin beyit temize çektiği söylenir. Sarı Abdullah’ın yapıtlarının çoğunu o yazmış, geçimini hattatlıkla sağlamıştır. Bir söylentiye göre öldüğünde mahalle halkı cenazeye gelmemiş, cenazeyi, Sarı Abdullah müritleri ile birlikte kaldırmıştır.

“Cevriyi memnun-ı lutf ide cenab-ı girdgar (H.1065)” dizesi Cevri İbrahim Çelebi’nin ölüm tarihini bildirir.

Şiirlerinde tasavvufun etkisi görülür. Dünyayı boşlayan, alçakgönüllü ve yok görüşlü bir görüş yansıtır:

“Razıyım devran beni bir lahza handan itmesün

Tek gubar-ı gussa-i dehrile hayran itmesün”

ESERLERİ
  • Dîvân-ı Cevrî
  • Selîm-nâme
  • Hilye-i Çehâr Yâr-ı Güzîn
  • Hall-i Tahkîkât
  • Aynü’l-Füyûz
  • Melhame
  • Nazm-ı Niyâz
  • Beyân-ı A’dâd-ı Sıfathâ-yı Nefs-i İnsânî
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Kam-ı dilden geçelim bahta niyaz etmeyelim

Hun-ı dil zevkin edip ni’mete naz etmeyelim

 

Himmete derd-i ser ü lütfa keder vermeyelim

Kıssa-i raz-ı temennayı diraz etmeyelim

 

Tuymasun zevk-i ferağ-ı dil-i nakamı felek

Hasm-ı dirinemize vakıf-ı raz etmeyelim

 

Piş-i himmetde arak-riz-i hica olmayalım

Vadi-i germ-i talebde tek ü taz etmeyelim

 

Dil-i Cevri gibi h’an-ı gama razı olalım

Çeşm-i azı ni’am-ı aleme baz etmeyelim

GAZEL II

Can-ı aşık vasl-ı canan olmayınca neylesün

Zevk-i adem sinede can olmayınca neylesün

 

Nola berbad eylese akl u karar u sabrı dil

Olmaz asude perişan olmayınca neylesün

 

Nar-ı ah ile libasın yandıran uşşak-ı zar

Çak eder cismin giriban olmayınca neylesün

 

Gamzesinden ölmeğe bir çare ister hasta-dil

Leblebilerinden ana derman olmayınca neylesün

 

Zülfine bend olmasun mı Cevr-i aşüfte-dil

Aşk ile arama imkan olmayınca neylesün

GAZEL III

Bulmağa rehgüzer-i memleket-i ma’naya

Pişrev edinelim himmet-i Mevlanayı

 

Tarumar eyleyelim tabla-i temam

Ruh-ı Attara andıralım yağmayı

 

Dilimiz nay-sıfat mahzen-i esrar olsun

Ateşin ah ile pür-süz edelim dünyayı

 

Girelim tığ-i kana’atle bugün meydana

Serbeser feth edelim kişver-i istiğnayı

 

Matla’-ı şems-i hakikat olalım ey Cevri

Zerreye saymayalım mihr-i cihan-arayı

KAYNAKÇA: Mehmet Turan Yarar / Doruktan Doruğa – Güfte Şairleri (1992), Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Paylaş