HAYATI

Şair. 1872’de Sofya’da dünyaya geldi. 1968’de İstanbul’da yaşama veda etti. Babası Gerede’nin Dânişmendler köyünden halk şairi Âşık Mustafa Hıfzı Efendi, annesi Sofya Bâlî Baba Tekkesi şeyhi Ahmed Baba’nın kızı Redife Hanım’dır. Doksanüç Harbi sebebiyle Sofya’da asayişin bozulması ve babası Mustafa Hıfzı Efendi’nin postnişini olduğu tekkenin Bulgar çetecileri tarafından yakılması üzerine ailesiyle birlikte daha güvenli bir yer olan Köprülü Ustrumca’ya göç etti. Sofya’da ilköğrenimini yaptığı sırada şehrin Bulgarların eline geçmesi üzerine babası ile beraber Köprülü’ye gitti ve yarım kalan öğrenimini bu şehirde tamamladı.

Bu arada Şeyh Muhammed Nur ile tanıştı ve kendisinden çok etkilendi. 1891’de Ustrumca Düyun-ı Umumiyesi muhasebesinde çalışmaya başladı. Tasavvuf konularındaki derin bilgisi yanında Arapça ve Fransızcayı da çok iyi bilen şair, telif ve çeviri olmak üzere, çok sayıda ürün verdi. Yapıtlarından yalnızca tasavvufi şiirleri 1976’da Şemsi Divanı adıyla yayımlanmıştır.

ESERLERİ:
  • Divan (yay. haz. Muhiddin Ergüneş, 1976)
  • Hazînetü’l-Hakâyık
  • Mektûbât
  • Sohbetler
  • Fatiha Şerhi
  • Nasîhat
  • Yunus’un “Severim Ben Senie” İlâhisinin Şerhi.

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. III, 1979), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / TEKAA (11 cilt, 2. bas. 2009), M. Uyguner, “Ergüneş, Hüseyin Şemsi”, TDEA, III, 67.

Paylaş