HAYATI

“Nevres-i Cedîd, Nevres Efendi” olarak da bilinen Osman Nevres, 19. yüzyıl divan şairlerindendir. Türk edebiyatının yenileşmeye başladığı devirde, eski tarzı, Namık Kemal’in “Tahrib-i Harabat” adlı yapıtında bulunan,

“Bir ehl-i kemal eliyle heyhat

bir har ola dahil-i harabat”

şeklinde acı tarizlerine hedef olacak kadar kuvvetle temsil eden bir şairdir.

Nevres, 1820’de Sakız Adası’nda dünyaya geldi. 1876’da İstanbul’da yaşama veda etti. Rum asıllı bir aileden gelir. Bağdat valisi Laz Ali Paşa’nın adamlarından biri tarafından satın alınıp yetiştirildikten sonra Paşa’nın yanında öğrenimini tamamladı ve katiplik görevinde bulundu. 1846’da koruyucusu ölünce İstanbul’a geldi, Hariciye Mektubi kalemine girdi. Tahrirat katibi olarak 1849’da Bağdat’ta, 1852’de de Diyarbakır’da bulundu. 1858’de Irak ve Hicaz orduları muhasebeciliği yaptı. Bir süre de Şumnu ikinci ordu muhasebecisi olarak görev aldı. Bağdat’taki denetleme sırasında ortaya çıkan bir yolsuzlukla suçlanınca görevinden alındı, maaşsız kaldı. Bu olayın etkisi ile delilik belirtileri gösterince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra (1874’te) Zaptiye Nezareti Mektupçuluğu görevine getirildi. Ama çok geçmeden yine aynı rahatsızlık belirtileri görüldü. Yaşamının son yılını Üsküdar’da bulunan evinde geçiren Osman Nevres, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tanzimat döneminde Batı etkisindeki edebiyattan çok divan edebiyatına eğilimi olan Nevres’in duygusal na’t ve mersiyeleri, kimi yeni düşünceleri yansıtan vatani gazelleri, şarkıları çağdaşları arasında küçümsenmeyecek bir şair olduğunu göstermektedir (F. Abdullah Tansel).  Dönemin padişahı Abdülaziz’e, devrin ve bulunduğu vilayetlerin büyükleri için kaleme aldığı kasideler ekseriyetle eski ruhtadır. Ziya Paşa tarafından beğenilmiş, Harabat’a şiirlerinden bol bol örnekler alınmış, bu durum, yukarıda da değinildiği gibi,  Namık Kemal’in onun şiirlerini Tahrib-i Harabat’ta eleştirmesine ve yermesine yol açmıştır.

ESERLERİ
  • Mersiye (taşbaskı, h. 1289)
  • Divan (Ziya Paşa tarafından düzenlenerek Yusuf Kâmil Paşa’nın himayesinde yayımlandı, 1873)
  • Destâr-ı Hayal (mesnevi tarzında kısa hikâyeler, 1872)
  • Eser-i Nadir (Abdülkadir Nadir, Ali Rıza Paşa’ların, kendisinin mektup ve şiirleri, tsz.)
  • Gülistan Tercemesi (basılmamış)
  • Mersiye-Kerbela Şehidleri (tsz.).
ESER ÖRNEKLERİ

Ölürsem derd-i çeşminle beni çöllerde defnettir

Ki gelsin hak-ı kabrim üzre mesken tutsun ahular

***

Sinemde ger mü’essir bir dud-ı ah olaydı

Ruhsarını yakardım ger gökte mah olaydı

 

Evvel senin elinden şekvaya ben giderdim

Alemde aşıkana bir dad hah olaydı

 

Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş

Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı

 

Olmazdı kalb-i mahzun ta böyle zar ü mecnun

Çeşmin kılaydı efsun zülfün penah olaydı

 

Ömrüm içinde senden ger bir vefa göreydim

Razi idim gamınla ömrüm tebah olaydı

 

Göçmüş murada ermek Nevres vefa yolundan

Ey kaş-ı yâre bir başka rah olaydı

***

Senden bilirim yok bana bir fa’ide ey gül

Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Etsem de abestir sitem-i hara tahammül

Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.

KAYNAKÇA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), M. Kayahan Özgül / Osman Nevres Hayatı ve Eserleri (1999), AYVAZOĞLU, Beşir (2000). “İlmü’l-cemâl”, İslâm Ansiklopedisi, C.22, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, BAYRAM, Yavuz (2005). “16. Yüzyıldaki Bazı Divan airlerinin ‘Şiire ve Okura Dair’ Görüşeri”, Milli Eitim, S.168, Ankara

Paylaş