HAYATI

Şair. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 1660’da İstanbul’da yaşama veda etmiştir. Şiirlerinde açık saçık ve yergiye sövgüye vardırması Küfri adı ile ünlenmesine yol açmıştır.

Küfri Bahai Hasan, iyi bir medrese öğrenimi yetişerek yetişti. Nücum ilmindeki ustalığı nedeni ile kısa sürede müneccim başı oldu. Şair hakkında daha fazla bilgiye ne yazık ki sahip değiliz. Şiirlerinden çoğu hezliyyat olan Bahai Küfri Hasan, şiir anlayışını şu beyit ile çok iyi açıklar:

“Söyleriz bulduğumuz maddeyi eş’ar deyu

Bok yeriz biz de Bahai gibi şair zıpırız”

Kendisini eleştirenlere yerdiği musammatı ile ünlüdür.

ESERLERİ

Divan’ı basılmadı. (TYDK, s:269) Agah Sırrı Levend, Hezliyyat ve Ahkam-ı Külliye Sene 1056 (mensur) adlı iki yapıtından daha söz edilmiyor. (Hezliyyat ile divanının ilgili olup olmadığı belirtilmemiş, TDK Belleten, 1970 s:43)

ESER ÖRNEKLERİ

Müseddes

Zâhidin her ne kadar ta‘nı firâvân olsa

Ana gam çekmez idik zerrece irfân olsa

Rafz u ilhâd nedir anlasa iz‘ân olsa

Sıdk ile mezheb-i İslâm’da pûyân olsa

Bize mülhid diyenün kendüde îmân olsa

Dahl iden dînimize bâri müselmân olsa

 

Ta‘n idüp zümre-i yârâna gürûh-ı hezele

Nâ-sezâ sözler ile bâ‘is olurlar kesele

Ne bilür kadrini erbâb-ı kemâlin cehele

Cümleden geçdik idi her ne belâ ise hele

Bize mülhid diyenün kendüde îmân olsa

Dahl iden dînimize bâri müselmân olsa

 

Câhil ü bâtıl u bî-mezheb iken bir ister

Kendü ef‘âlini ehl-i dile isnâd eyler

Ardımızca ne kadar gıybetini eyleseler

Ana vallâh elem çekmez idik zerre kadar

Bize mülhid diyenün kendüde îmân olsa

Dahl iden dînimize bâri müselmân olsa

 

Gerçi kim nefse uyup itmedeyiz sehv ü hatâ

Biliriz cürmimizi itmezüz inkâr asla

Gam değil aybımızı söylese dâim a‘dâ

Kâiliz hak söze biz gerçi Bahâyî ammâ

Bize mülhid diyenün kendüde îmân olsa

Dahl iden dînimize bâri müselmân olsa

(Küfrî-i Bahâyî. Divân-ı Hezeliyyât. Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Manzum 1086 vr. 8b)

KAYNAKÇA: Hatîb el-Kazvînî, el-Îżâḥ fî ʿulûmi’l-belâġa, Beyrut 1412/1992, s. 351, Safiyyüddin el-Hillî, Şerḥu’l-Kâfiyeti’l-bedîʿiyye (nşr. Nesîb Neşâvî), Dımaşk 1403/1983, s. 80, Teftâzânî, el-Muṭavvel ʿale’t-Telḫîṣ, İstanbul 1309, s. 443, Cunbur, Müjgan, (2002). “Bahâ’î”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKMB Yay, Çapan Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş‘âr. Ankara: AKMB Yay. 100, Ergun, Saadet Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul. 663-664, İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay. 63, Komisyon, (1977). “Bahâî”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. 288.

 

 

 

Paylaş