HAYATI

Divan şairi. Edirne’de dünyaya geldiği bilinen Ubeydi’nin doğum hakkında tam bir bilgi yoktur. 1573’te Eski Zağra’da yaşama veda etti. Asıl adı Abdurrahman’dır. Nebi Halife adında bir vaizin oğludur. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra kadılık mesleğini seçti. Danişmend (kadı yardımcısı) iken Kanuni Sultan Süleyman’a bir gazel sundu ve Kanuni’nin gözüne girdi. Daha sonra Lofça ve Eski Zahra’da kadılık görevinde bulundu. Dönemin ünlü şairleri arasında anılan Ubeydi, muamma ustaları arasında sayılır. Tezkirelerde, musiki alanında da bilgisi olduğu ve besteleri olduğu belirtilir.

Ubeydi, kendinden önceki Revani ve çağdaşlarından Emri cinsinden, nükte ve mazmun düşkünü bir şairdir. Hemen her beytinde bir oyun sıkıştırmıştır. Bazen yapıtlarında orijinal mazmun bulmak amacıyla klasik ortak manzumların dışına da çıkmıştır. Fakat pek çok emsali gibi ekseriya mazmundan kazanmak hesabında edadan ve doğallıktan kaybetmiştir. Bununla beraber, kendinden önce bu yola gidenlerin, eda bakımından, mükemmellerinden biridir. Ubeydi, devrinde beğenilmiş, kudretli şairlerden biridir, fakat zamanından sonrasına hükmü geçecek kadar üstün vasıflar kazanamamıştır.

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
ESER ÖRNEKLERİ

BEYİTLER

Bize yetmez mi kakül-i dil-ber

Oda yansın neye yarar anber

*

Zülfü ucunda gamzesin gördüm

Takınır bir yılan dil hançer

*

Nice olsun kaşın senin doğru

Koltuğunda yatar anın uğru

*

Hilal başa varayın dedi o kaş ile

Kaçtırdılar üşüp anı nücum taş ile

*

Hayal-i yar gelir hake sal ten-i zerdi

Beze o şeh yolunu ey gönül kumaş ile

*

Yaşıma sehv-i lisan ile şebihim deyicek

Bahre cü dil uzatıp etti dil-azarlığı

GAZEL I

Mey hoş tutarsa n’ola bizi na-tüvanlarız

Birkaç esir-i bade vü rind-i cihanlarız

*

Bir dolu camı milket-i Cemşid’e vermemiz

Bezm-i safada beylik eder kamuranlarız

*

Keyfiyyet cihanı güzel bilmiş anlamış

Gonçe- dehenler ile içer nükte-danlarız

*

Dünya gamın çekenler ile sohbet etmemiz

Gam bilmeziz zamanede biz şad umanlarız

*

Kimlersiniz deyu sorar isen Ubeydiye

Kuşe-be-kuşe alem eder la-mekanlarız

GAZEL II

Hace mala meyl eder kendüye yar olur sanur

Galiba dünyayı miskin berkarar olur sanur

 

Ehl-i dünya daşdan yapmag ile taş havlısın

Hane-i ömri esasın üstüvar olur sanur

 

Gırredür sahib-saadet mansıb-ı dünya ile

Paye-i devlet kişiye payidar olur sanur

 

Pirleri dur otur sebu-keş aşıka

Bade vü mahbuba sufi ihtiyar olur sanur

 

Nakd-i ömrin bu Ubeydi dürr-i nazm harc eder

Benzer ol miskin kemale i’tibar olur sanur

GAZEL III

Biz ki bu devr içre cam-ı dil-guşaya maliküz

Mülk-i şevkun şahıyuz sırça saraya malikuz

 

Camdan seyr eylerüz dayim safa devranını

Sufıyuz ayine-i alem-nümaya malikuz

 

On sekiz bin alemi aşüfte etmiş kendüye

Aşk derler adına bir-dil-rubaya malikuz

 

Bir şeh-i dünyaya istiğna satarsak yerüdür

Hak-i pay-ı yara erdük kimyaya malikuz

 

Ey Ubeydi n’ola vasf etsek miyan ile lebün

Biz hayale kaadirüz rengin edaya malikuz

GAZEL IV

Taglar sabr edemez suz-ı dile baş degül

Ateş-i aşka demürler döyemez taş degül

 

Çeşm-i hunın ile zahmun dahi kanlar akıdur

Halün ağlar yalınuz dide-i hün-paş degül

 

Dest-i gam aşk ile bir sille urupdur bana kim

Barmagı yeri karardı görinen kaş degül

 

Nice bir besleyenin mülk-i vücud içre teni

Azm-ı rah-ı adem etsem bana yoldaş degül

 

Masivaya ne bakarsun deyü perde edüben

Çeşm-i nemnaki Ubeydi bürüyen yaş degül

ŞARKI

Çektiğim derdi görüp ağlar gözüm bi-ihtiyar

Kanlı yaşımdan olur aşk-ı nihanı aşıkar

Vermesin halim Ubeydi kimseye perverdigar

Kime yanıp yakılam ya kime halim ağlayam

*

Her zaman dil aşk ile aşüfte hal eyler beni

Eh elinden günlümün feryad elinden gönlümün

KAYNAKÇA: Ali Nihat Tarlan, Şiir Mecmualarında Divan Şiiri, c:1, fas:2

 

Paylaş