HAYATI

XIX. yüzyıl divan şairlerinden. 1816’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1856’da İstanbul’da yaşama veda etti. Bir kahvecinin oğludur. İstanbul’da yetişip, Divan-ı Humayun’da katip olarak çalışmıştır. Bir ara Şam’a gitmiş, Kuşadalı İbrahim Efendi’ye intisap etmiştir. Şem’ ü Pervane adlı bir mesnevisi ile şeyhinin menkıbelerini anlatan mensur bir eseri vardır. Namık Kemal ve Ziya Paşa kendisinden üstad olarak bahsederler. Hançerli Hanım adlı bir de hikaye yazmış olan Ali’nin Divan’ı basılmıştır.

ESERLERİ

Şiir:

  • Divan
  • Şem’ ü Pervane

Hikaye:

  • Hançerli Hanım
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Cana geçsin tiğ-i gam cisminde canın duymasın
Parelensin cism-i zarın üstüharın duymasın

Dağ yak suz-ı nihandan sine-i hurşidde
Sine-i hurşid de suz-ı nihanın duymasın

Zerre zerre katre katre lem’a bad bad
Unsurun dağıt vücud-ı na-tüvanın duymasın

Naleden kıl alemi suziş-pezir iştiyak
Her sözün ateş-feşan olsun zebanın duymasın

Tut ki bulsun Aliya senden tecelli ka’inat
Ka’inat ahval-i seyr-i bi-nişanın duymasın

GAZEL II

Çekmeyen kayd-ı cefâ kâhkülünün târından
Seçemez rişte-i imânını zünnârından

Bulmayan neş’e-i sahbâ-yı visâlin şimdi
İçemez va’d olunan kevserin enhârından

Alev-i âteş-i âh ile vücûdun kül eden
Sakarın korkmaz olur nâr-ı şerer-bârından

Şâh olup mülk-i tecellîde bekâdan dem urur
Dinleyen nağme-i Mansûrı fenâ dârından

Eşk-i mâtem sebeb-i keşf-i hakîkatdir bil
Görünür nâr-ı Halîl’in güli gülzârından

Aşkdır masdar-ı i’câz-ı celî kim eseri
Sürmenin ibret alup gözdeki âsârından

Seni incitse de incinme cihân ey Âlî
Kıl nazar gülşene kim gül görünür hârından

KAYNAKÇA: Büyük Türk Klasikleri, c:8, s:202, Çelik, Yakup (hzl.) (1999). Hançerli Hanım: Hikaye-i Garibesi. Ankara: Akçağ Yay, Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’ar. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.03.2021], Ergun, Sadettin Nüzhet (1946). Türk Şairleri. İstanbul

 

Paylaş