HAYATI

Tasavvuf şairi. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen şairin Vardar Yenicesi’nde dünyaya geldiği kaynaklarda aktarılmaktadır. 1546’da İstanbul’da yaşama veda etmiştir. Sütlüce’de gömülüdür. Asıl adı mahlas olarak da kullandığı Yûsuf olarak bilinen şairin bir beytinde geçen “Erbâb-ı mahabbet bizi Yûsuf bilür ammâ / Ashâb-ı hased gözine ey dûst Sinân’uz” beytiyle Yûsuf kadar yaygın olmayan bir adının da Sinân olduğunu duyurmaktadır. 

Önce Gülşeni Tarikatı’na sonra Mevleviliğe bağlanan Yusuf Sineçak, Kerbela, Meşhed’de bir süre bulunduktan sonra Edirne Mevlevihanesi’ne şeyh oldu. Daha sonra İstanbul’a göç etmek zorunda kaldı. İstanbul’da Sütlüce’ye yerleşti ve ölümüne kadar burada yaşadı.

“Vahdet-i Vücud” düşüncesinde aşırıya gittiği ve Hurufilik inancını benimsediği söylenen Yusuf Sineçak, “hem teknik, hem de bakımından kudretli bir divan şairi olduğu (A. Gölpınarlı) belirtilmiştir.

ESERLERİ

Şiir:

  • Cezîre-i Mesnevî
  • Müntehabât-ı Rübâbnâme
  • Nazîre-i Muhammediyye.

KAYNAKÇA: Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay, Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013], Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş