HAYATI

Şair. 1648 ya da 1953’te’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1718’de İstanbul’da yaşama veda etti. Sipahi tayfasından Seyyit Nasuh Bey’in oğludur. Doğum yılı konusunda iki tarih ileri sürülür. Karabaş adı ile anıla Alaüddin Aliyyü’l Atval’ın halifesidir. Halvetliğin şabaniye kolundan ayrılan karabaşşiye koluna bağlı olarak kurmuş olduğu tarikat kendi adı ile bilinir. Mevleviliğe de yakınlık duymuş, bir ara Kastamonu’ya sürülmüştür. Şeyh Nasuhi’nin cenazesi, vefatından sonra Üsküdar Doğancılarda bulunan tekkesinde toprağa verilmiştir.

Dini ve tasavvufi konularda risaleleri ev Divan’ı bulunan Şeyh Nasuhi’nin onu aşkın yapıtı vardır. Tekkesinin son şeyhlerinden Keramettin Efendi, Nasuhi’nin yaşamını konu alan bir menakıbname yazmıştır. Divan-ı İlahiyat adı altında topladığı şiirleri, dinsel temaları işler. Yapıtlarından hiçbiri basılmamıştır. Şeyh Nasûhî hakkında Mustafa Yılmaz tarafından Mehmet Nasûhî Efendi, Hayatı, Eserleri ve Divançesinin Tenkitli Neşri adında bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır (1997, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)

ESERLERİ

Keramettin Efendi’nin oğullarında olduğu bildirilen yapıtlarından bazıları şunlardır:

  • Tefsir-i Şerif: tanınmış tefsirlerden seçmeler.
  • Risaletü’r Rüşdiye: tarikatının sülüklerinden söz eden Arapça kaleme alınmış bir yapıt.
  • Müresele-i Pir (mektupları)
  • Şerh-i Gazel-i Mısrı-i Niyazi (Niyazi Mısri’nin bir gazelinin şerhi)
  • Münekaşefat-ı Vakıat: tasavvufi bir yaptı, Kastamonu’da bulunduğu sırada yazılmıştır.

KAYNAKÇA: ; Kemal Edip Kürkçüoğlu, Şeyh Muhammed Nasûhî: Hayâtı, Eserleri, Dîvânı, Mektupları, İstanbul, ts.; Osmanlı Müellifleri, I, 176-177, Ahmed Kerâmeddin Efendi, Şemsü’s-Subûhî fî Menâkıbı Hazret-i Nasûhî, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 4573/1

Paylaş