HAYATI

On sekizinci yüzyıl saz şairlerinden. Hayatı hakkında yeterli bilgi yok. S. Nüzhet Ergun, XVIII. Yüzyılın sonuna kadar olan şairlere yer veren bir cönkte bulduğu şiirlerinden hareketler Agahi’yi de bu yüzyıla bağlamaktadır. Müjgân Cunbur Başakların Sesi adlı kitabında Sivaslı Agâhî’den bir asır önce yaşadığına dikkat çektiği âşığın nereli olduğunun bilinmediğini belirtir. Agahi’nin şiirlerinde hüzün hakimdir. Yine şiirlerinde kullandığı dilden dolayı iyi bir eğitim gördüğü düşünülmektedir.

ESER ÖRNEKLERİ

I

Sen hublar şahısın sultan ha handan
Rikabında gerek yüz lale güzel
Bırakmam desdimi asla yakandan
Taksalar boynuma yüz lale güzel

Yar kabrim kazagör yektasını bul
Hecele n ze’yi yek ta sin’i bul
Füruş-u elmasın yektasını bul
Sakın meyil verme yüz lale güzel

Agahi şekvamızı yâre ne senden
Çektiğim hecr-i gamı yâre ne senden
Diktiğim bir gül yâre ne senden
Gerekmez bizlere yüz lale güzel

II

Ah, efendim ne bu sendeki halet:
Her kimi görürsen hiddetlenirsin.
Ben çekerim böyle sevda ve hasret,
Sen heman şad olup şöhretlenirsin.

Benim helâkime gel olma sebep,
Gözlerim kan ağlar, dinmez ruz ü şep,
Gelip yâr olmazsın, bu nasıl meşrep,
Gayrisin seversem hasretlenirsin.

Agâhi söylenir dillerde meşhur,
Ben güzelim deyu gel etme gurur.
Bir gün ola hüsnün zevali zuhur,
Solar gül cemalin, hayretlenirsin!

III

Fitne-i zamanın devri döneli
Harab-i cihanda lezzet mi kaldı!
Şu fena dünyaya geldim geleli
Çekmediğim derd ü mihnet mi kaldı!

Düşeli âleme gör, şu ihtişam
Hak cevap kâr etmez hâsıl-ı kelâm.
Ederler zengine, dilbere ikram;
Erbab-ı kemale rağbet mi kaldı.

Şu cihan ziyneti çok verir noksan
Ruz-u kıyametten gösterdi nişan.
Zalimin zulmünden yıkıldı cihan,
Hengâm-ı Mehdi’ye hacet mi kaldı.

Günbegün bu cihan zulme mukarrer,
Geşt edip dünyayı gezdim serteser,
Tutalım ki bir kıl bir dağı çeker,
Anı da çekmeğe takat mı kaldı.

Âlemler bu demde ayş ü işrette,
Fısk u zina ile alem halette,
Dua sene eden bezm-i vahdette,
Agâhî pirlerde himmet mi kaldı…

KAYNAKÇA: Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 280-281.

Paylaş