HAYATI

XIX. yüzyıl şairlerinden. 1760’da Bor’da dünyaya geldi. 1849’da Bor’da yaşama veda etti. Asıl adı Ahmet’tir. Babası Maraşlı şeyh İbrahim Efendi’dir. Önce babasını izleyerek Nakşibendi tarikatına girdi, daha sonra da kadiri oldu. Uzun yıllar Anadolu ve Rumeli’de dolaştı. Hicaz’a giderek on yedi yıl kaldı, dönüşünde Bor’daki zaviyesine çekildi.

Şiirlerinde tasavvufi aşkı inceleyen Kuddusi’nin divanı dışında Arapça ve Türkçe risaleleri de vardır. Yalın bir söyleyişe ve içtenliğe sahip olduğu görülür.

ESERLERİ
  • Divan
  • Nasâih-i Kuddûsî (Külliyat-ı Kuddûsî)
  • Hazînetü’l-Esrâr ve Ganîmetü’l-Ebrâr
  • Pendnâme-i Kuddûsî
  • Mektupları
  • İcâzetnâme-i Kuddûsî
  • Vasiyetnâme-i Kuddûsî
ESER ÖRNEKLERİ
KUDDUSİ DİVANI’NDAN

ŞİİRLERİ

I

Ey rahmeti bol padişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana

Hadden tecavüz eyledim
Derya-yı zenbi boyladım
Ma’lum sana ben neyledim
Cürmüm ile geldim sana

Senden utanmadan heman
Ettim hata gizli ayan
Vurma yüzüme el-aman
Cürmüm ile geldim sana

Aslım çü bir katre meni
Halk eyledim andan beni
Aslım deni fer’im deni
Cürmüm ile geldim sana

Gerçi kese fısk u fücur
Ayb u zelel çok her kusur
Lakin senin adın gafur
Cürmüm ile geldim sana

Zenbim ile doldu cihan
Sana ayan zahir nihan
Ey lütfu bi-had müstean
Cürmüm ile geldim sana

Adın senin gaffar iken
Ayb örtücü settar iken
Kime gidem sen var iken
Cürmüm ile geldim sana

Hiç sana kulluk etmedim
Rah-ı rızana gitmedim
Hem buyruğun tutmadım
Cürmüm ile geldim sana

Bin kere biri e padişah
Etsem dahi böyle günah
“Lataknetü” yeter penah
Cürmüm ile geldim sana

İsyana Kuddusi şedid
Kullukta bir battal pelid
Der kesmesem senden ümid
Cürmüm ile geldim sana

II

Gönlümü yâre salasım geldi
Bahrına aşkın dalasım geldi

Ar u namusum şişesini hem
Uruben taşa çalasım geldi

Levha-i dilden masiva kibrin
Ab-ı aşk ile silesim geldi

Aşkın atına binüben bugün
Arayıp yâri bulasım geldi

Kalmadı sabra takatım asla
Şem’a pervane olasım geldi

Vasla uşşakı da’vet etmiş dost
Duyacak ana gülesim geldi

Görsün uşşakım yüzümü demiş
Pes sürurumdan ölesim geldi

İçime doldu nar-ı muhabbet
Cismimi biryan kılasım geldi

Edeli biat pir-i tarika
Kadrini aşkın bilesim geldi

Tir-i müjgana duruben karşı
Dertli bağrımı delesim geldi

Hem şerha bu yüreğimi
Aşk kılıcıyla delesim geldi

Der ki Kuddusi koyup ağyarı
Yar ile tenha kalasım geldi

KAYNAKÇA: “Kuddûsî Ahmed Efendi” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. V. İstanbul: Dergâh Yay. 429-430.

 

Paylaş