HAYATI

XVI. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine ayrıntılı bilgi yok. Şükri-i Bitlisi adı ile tanınır. Kürt beylerindendir. Gençliğinde Herat ve Gilan’ı dolaşmış, “hemen her fende” öğrenimi tamamladıktan sonra Dulkadırlı Şehsüvaroğlu Ali Bey’e bağlanmıştır. Yavuz Sultan Selim’in yaşamını ve savaşlarını konu alan Selimname adlı eseri Kanuni Sultan Süleyman’a sundu. Bunun üzerine yirmi bin akçe ile ödüllendirildi. Belgrad ve Rodos seferlerine katıldığı bilnmektedir.

Benzerleri arasında gerek tarihsel gerekse edebiyat değeri bakımından önemli bir yer tutan Selimname’si, Çerkezler katibi Yusuf adlı birince 1620’de düzyazıya çevrilmiştir. Azmizade Mustafa ve Cevri’nin de aynı Selimname’yi yeniden yazdıkları öne sürülmektedir.

ESERLERİ
  • Selimname
ESER ÖRNEKLERİ

SELİMNAME’DEN

Çün seher vaktinde hurşid-i bülend

Atdı kah-ı asuman üzre kemen

*

Çıkdı eyvan-ı sipihr Rum-veş

*

Mihr boldı çihre-güster bir dahi

Alemi itdi münevver bir dahi

*

Alay alay oldı Rumi subhgah

Çıkdı bu sudan mehabetlü sipah

*

Yüridi Mısri sipah üzre Sinan

Vakıf oldı düşman-i namihriban

*

Karşu durdı ceng peyda itdi Şam

Basdı ol sahraya yekser izdiham

*

Kus u surna durdı feryad eyledi

Gürz ü fiğin Rustemün yad eyledi

*

Girü nay u barudan kopdı nefir

Ya’ni uş meydan-ı gürz ü dar u gir

*

Her direfş oldı hevada bir bulut

Gah serv oldı alemler gah söğüt

*

Erdi meydan içre Rumi pehlevan

Kana kandı gürz ü şemşir ü sinan

*

Göklere ağdı neva-yı kerrenay

Çarhı ker etdi sada-yı huy u huy

*

Açdı fır ü nize cevşenden girih

Çeşme-i hun oldı her çeşm-i zırıh

*

Tiğ-zen kendü işinde bi-direng

Ma’reke kanıyla oldı lale-reng

*

At ü erden kopdı aşub-ı figan

Susdı er kanına fiğ ü sinan

*

Katl ü kin gösterdi zulm ile sipihr

Çıkdı daireden şefkatle mihr

*

Bir siyaset etdi devran-ı dagal

Kim anun haline rahm etdi ecel

*

Ahirü’l emr etdi Rum ehli hücum

Şami’nün ikbali bahtı oldı şum

*

Çarh verdi asker-i Rumane dest

Bizzaruret boldı vü döndi ehl-i Şam

Begler alındı vü sancaklar tamam

*

Kesdi serverler başın ol pehleven

Sahib-i seyf ü kalem ya’ni Sinan

*

Bi-aded Çerkes fitil oldı yine

Su yerine kan sebil oldı yine

*

Kaçdı Rumi’den Gazali çün gazal

Şami birle bunda oldı paymal

KAYNAKÇA: Şahabettin Tekindağ, Selimnameler, Tarih Enstitüsü Dergisi, s:1, 1970; Fahir İz, Türk Edebiyatında Nazım, c:2

Paylaş