HAYATI

Şair. 1878’de İstanbul’da dünyaya geldi. 30 Kasım 1947’de İstanbul’da yaşama veda etti. Hasköy Şule-i Maarif Rüştiyesi ve Vefa İdadisi’nde okudu. Darülfünun Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Şiirleri Malumat, Mektep ve Servet-i Fünun dergilerinde çıktı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Mirat dergisini yayımladı (1908). Bu dergide dönemin Yahudi aydınların yazıları yer aldı. İbrahim Nom daha sonra Türkçeyi öğretme amacını güden Ceride-i Lisan dergisini çıkardı.

ESERLERİ

Şiir:

  • Kalb-i Şikeste, İst.: Asır Mtb, 1317/1899.

ESER ÖRNEKLERİ

İîdini tebrîk için ey gül-izâr

Sözleri

İîdini tebrîk için ey gül-izâr
Pâ’yına yüz sürdü sultan-ı bahâr
Ağzını öpsün hezâr-ı nağmekâr
Şenlen ömrün böyle olsun pâyidâr

Türkçe karşılığı:
Ey gül yanaklı, senin bayramını tebrik etmek için, baharın sultanı ayaklarına yüz sürdü.
Nağmeler şakıyan bülbül, senin dudaklarını öpsün.
Ömür ağacın böyle sürekli olsun.

KAYNAKÇA: Moiz Mizrahi / Maestro Avram Naon (Şalom, 20.5.1959), Albert Cohen / “El abogado Poeta İbrehim Nom Murio”, la Boz de Türkiye (1940), R.N. Bali / “Naon, Abraham (İbrahim Nom)”-Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi (c. 2, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş