HAYATI

Şair. 1854 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. 1918’de İstanbul’da yaşama veda etti. Merkez Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bazı yapıtlarını Ziya Hayri mahlası ile kaleme aldı. Babası, muhtelif dönemlerde Denizli, Kırşehir ve Tekirdağ mutasarrıflığı görevlerini icra etmiş olan Hasan Hayri Paşa’dır. Rüştiye’yi bitirdikten sonra özel dersler alarak yetişti. Çeşitli şehirlerde tahrirat katipliği, savcı yardımcılığı ve hakimlik görevlerinde bulundu.

ESERLERİ

Şiir:

 • Tabsıra Yahut Adana Temaşâsı (1896)
 • Kastamonu, Küre, İnebolu Temaşası (1896)
 • Temaşayı Celal-i Huda (1896)
 • Zemzeme-i Zafer (1898)
 • Birinci Mecmua-i Eş’arım yahut Nevbaharım (1898)
 • Evsâf-ı Seniye-i Hamîdiyeden Bir Şemne (1898)
 • Barika-i Teessür (1909)
 • Vaveylayı Peder yahut Evlat Acısı (1914).

Araştırma-Derleme:

 • Müntehabât-ı Şahname-i Firdevsi-i Tûsî (1889)
 • Medâr-ı Mükâleme (Türkçe-Arapça-Farsça, 1889)
 • Mirat-ı Muhammediye ve Menâkıb-ı Ahmediye (1895).

KAYNAKÇA: Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî (haz. Cemâl Kurnaz – Mustafa Tatcı), Ankara 2001, II, 573. Yunus Özger, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Yozgatlı Devlet Adamları, İstanbul 2010, s. 253. a.mlf., “Yusuf Ziya Yozgadî ve Temaşâ-yı Celâl-i Hüdâ Adlı Eseri”, Karadeniz Araştırmaları, sy. 28, Ankara 2011, s. 115-150, Ali Tavşancıoğlu, Yusuf Ziya Yozgadî ve Kastamonu Küre İnebolu Temâşâsı, Yozgat 2011, s. 25, TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2001), Durali Doğan / Yozgatlı Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş