HAYATI

XIX. yüzyıl şairlerinden. 1822’de Misori’de doğdu. 1895’te İstanbul’da öldü. Asıl adı İbrahim’dir. Boğaz nazırı İsmail Paşa’nın oğludur. İstanbul’a geldikten sonra çeşitli dairelerde katip olarak çalışan Hakkı Bey’in, 1853/54 yılında akıl sağlığı bozuldu. Yıllarca süren bu rahatsızlık geçtikten sonra da kendisine yeni görev verilmedi.

En çok kaside türünde verdiği eserlerle başarılı olan Üsküdarlı Hakkı Bey, hayatını hastalık ve yoksulluk içinde geçirdi. Şair, kasidelerinde ve hicviyelerinde Nef’i yolunu benimsedi. Bu yüzden Nef’i mukallidi olarak suçlandı. Fars dilinde kaleme aldığı şiirleri Türkçe şiirleri kadar başarılıdır. Devrin şairleri tarafından taktirle karşılanan Üsküdarlı Hakkı Bey’in Divan’ı ölümünden yirmi yıl kadar önce basıldı. Bu küçük Divan’ın basılışından sonra yazdığı şiirlerin nerede olduğu ise henüz bilinmemektedir.

ESERLERİ
  • Divan
ESER ÖRNEKLERİ

GAZEL I

Ne safi badesi ne gerdiş eyler camı kalmışdır
Harabatın miyan-ı mey-keşanda namı kalmıştır

Nizamından eser yok kargah-ı kevn-i imkanın
Heman ancak sipihrin devr-i bi-aramı kalmışdır

Bu bağ-ı bi-bekaanın mahv olup arayişi hayfa
Güle zagan u serve bum-ı şum-endamı kalmışdır

Dıraht-ı bağ-ı irfanı nemadan men’ idüp devran
Nihalinde ne puhte meyvesi ne hamı kalmışdır

Yıkup mahv eyledi seyl-i havadis büsbütün Hakki
Ne darı var saray-ı ayşımın ne bamı kalmışdır

GAZEL II

Tarf-ı rûyunda o meh zülfün perîşân eylemiş
Ehl-i ‘aşkın başına dünyâyı zindân eylemiş

Tâ Hudâ evc-i felekde mihri rahşân eylemiş
Dîdesin envâr-ı ruhsârında hayrân eylemiş

‘Aşk-ı zülfünle şafak zann eyleme âhû-yı mihr
Nâfesin çâk eyleyip bağrın kızıl kân eylemiş

Kanla toldurmuş sebû-yı kalb-i erbâb-ı dili
Tâ ki gerdûn-ı çeşme-i hurşîdi rîzân eylemiş

Sanma encümle felek takdîr-i Hakk bî-sad çerâg
Halka-i âh-ı şerer-nâkimle gerdân eylemiş

İmtinânın n’olsun ey hurşîd dehre feyz-i ‘aşk
Sen gibi bin mihri bir dâğda pinhân eylemiş

Eyleyen rûh-ı musavver peyker-i matbûunu
Kâlıb-ı fersûdemi derd ile bî-cân eylemiş

Gamzeni edip kazâ cellâd-ı bî-rahm u amân
Çeşmini gâret-ger-i sâmân-ı îmân eylemiş

Fuzûlî var mı bir Hakkı gibi âteş-zebân
Açdıgın vâdîde tâ bu rütbe cevlân eylemiş

KAYNAKÇA: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. (1976). “Hakkı Bey”. C.4. İstanbul: Dergah Yay. 29, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Hakkı”. C. 4. İstanbul: AKM Yay. 349

 

Paylaş