HAYATI

Şair. Asıl adı Mehmet. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Tahir Selam Bey’in doğum tarihi hakkında tam bir bilgi yok. 1844’te İstanbul’da vefat etti. Ölümünde Bahçekapı Hamidiye Türbesine, babasının yanına gömülmüşse de, sonraki yıllarda yol yapımı nedeni ile her ikisinin kemikleri de Eyüp Tokmaktepe’ye alınmıştır. Çavuşbaşı Mehmet Sait Efendi’nin oğludur. Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa’nın küçük kardeşidir.

Tahir Selam Bey, genç yaşta Sadaret Mektubi kalemine alındı, bir yandan da eğitimine devam etti. Kalemde ser halifeliğine yükseldi ve bu görevini uzun bir dönem sürdürdü. Daha sonra sırasıyla Çavuşbaşı, dört kez baş muhasebeci ve son olarak da büyük ruznameci oldu. Bir ara Ahkam-ı Adliye azalığı ve Deavi nazırlığı yaptı.

Yaşadığı dönemde gerek şiirleri, gerekse düzyazıları ile ün salan Tahir Selam Bey’in bir Divan’ı bulunmaktadır. Bu Divan, Sahhaflarşeyhizade Vakanüvis Es’at Efendi tarafından düzenlendi. Münşeat’ı ise Divan’ının sonundadır. Şairin Divan’ı dışında, fıkıhtan tercüme ve şerhi, edebiyattan Makamat-ı Hariri ile Minanü’l Edeb çevirileri de vardır.

ESERLERİ
  • Dîvân
  • Makâmât-ı Harîrî
  • Semere-i Nihâl.
  • Mîzânü’l-Edeb
ESER ÖRNEKLERİ

NEŞATİ’NİN GAZELİNE TAHMİS

(Kalın olan dizler Yahya Kemal Beyatlı tarafından eklenmiştir)

Ye’se gark etti felek külbe-i ahzanı bile

Ateşim geçti cehennemdeki niranı bile

Cüş edip söndüremek gözyaşı tufanı bile

Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile

İstemem sensiz olan sohbet-i yaranı bile

*

Sanırım çarh siyah atlasa yer yer bürünür

Ah edip bad-ı seher yollara düşmüş sürünür

Ne mükedder çıkılır seyre ne mahzun yürünür

Bağa sensiz varamam çeşmime ateş görünür

Gül-i handanı değil serv-i hıramanı bile

Mihr ü mahımdı bu alemde huzurun dahi gün

Gittin eyvah cihan zulmete gark oldu bugün

Küskünüm tali-i nasaza gönülden küskün

Sineden derd ile bir ah edeyim kim dönsün

Aksine şarh-ı felek mihr-i dırahşahı bile

KAYNAKÇA: Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay, Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-. İstanbul: Kitabevi Yay.

Paylaş