HAYATI

XIX. yüzyılın divan şairlerinden. 1830’da Kars’ta dünyaya geldi. 1900’de Erzurum’da vefat etti ve burada toprağa verildi. Ulemadan Hacı Mahmûd Efendi’nin oğludur. Erken yaşlarda özel hocalardan Farsça ve Arapça dillerini öğrenen Süleyman Şadi, eğitimini tamamladıktan sonra pek çok devlet hizmeti görevinde bulundu. Şairin son görev yeri Erzurum Rüsumat Nezâreti Tahrirât Kalemi birinci refikliği oldu.

II. Abdülhamit devrinde yaşayan Süleyman Şadi Efendi divan şiirinin erbabına malum sanat ruhundan ve hakiki estetiğinden uzak kalmış, her devirde bu şiirin umumi dilini ve yaygın mazlumlarını kavrayarak gazel yazabilmek yeteneğini kazanmış olan sayısız nazımlardan biridir. Dini ve oldukça samimi bir eda taşıyan mahdud sahifeli basılı Divançesi ile eserinin kemiyeti bakımından da profesyonel bir şair sayılmaz. Döneminin orta derece şairlerinden biri olarak kabul edilir.

ESERLERİ
  • Divan (1907’de oğlu Erzurumlu Ahmed Râmiz Efendi tarafından İstanbul’da bastırıldı)
  • Muzaffer-nâme (Türkçe bir eserdir)
  • Bahrü’l-Meânî (Farsça kaleme alınmış bir yapıttır)
ESER ÖRNEKLERİ

GAZEL

Dil-i hayrânı benden sorma hayrân eyleyenden sor
Yürü buhrânımı dûçâr-ı buhrân eyleyenden sor
Görüp bu sûzişi zinhâr benden gayrıdan sorma
Beni pervâne-i şem-i şebistân eyleyenden sor
Etibbâ derd-i aşk-ı âşıka dârûda âcizdir
Devâm-ı derdimi muhtâc-ı dermân eyleyenden sor
Eğer adâd-ı zahm-ı sînemi bilmek ise maksad
Dili âmâcgâh-ı tîr-i müjgân eyleyenden sor
Ne bilsün gayrısı Şâdî fedâkârlık ne izzettir
Anı ol nakd-i cânın bezl-i cânân eyleyenden sor

KAYNAKÇA: Celepoğlu, Ayşegül (hzl.)(2013). Son Asır Türk Şairleri, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal. C. V. Ankara: AKM Yay. 2211-2212, Abdulkadiroğlu, Abdulkerim ve Ömer Demirbağ (1993). Divan-ı Süleyman Şâdî Divan (Karslı). Ankara.

 

Paylaş