HAYATI

XIX. yüzyıl Mevlevi şairlerinden. 1794’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1861’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Hasan Nazif. Devrin tanınmış mutasavvıf şairlerinden biridir. Yenişehir ve Beşiktaş Mevlevihanelerine şeyh olmuştur. Ta’rifü’s-sülük adlı küçük eseri, müritlerinden olan Edirneli Hayri Efendi tarafından şeyh edilerek yayınlanmıştır. Şeyh Nazif’in Divançe’si de basılmıştır.

ESERLERİ
  • Divançe
  • Ta’rifü’s-sülük
ESER ÖRNEKLERİ

GAZEL

Dila halat-ı vaslı hem-dem-i canan olandan sor
Tahassür ateşin pervaneveş suzan olandan sor

Aziz-i Mısr-ı vuslat suziş-i firkat nedir bilinmez
Onu tenha-nişin-i Külbe-i Ahzan olandan sor

Seher zevkin ne bilsin huftegan-ı pister-i gaflet
Füyuzat-ı sabahı haste-i hicran olandan sor

Görüp hal-i perişanım beni bihude ta’n etme
Bu emri bir de gel mülk-i dile sultan olandan sor

Reh-i vaslında cananın dilersen can nisar etmek
Nazifa tiğ-i aşka ser verip kurban olandan sor

I

Biz mâ-sivâyı hiçe sayan Melevîleriz
Yâr ile cânı câna katan Mevlevîleriz
Zevk-ı kudûm ü nây ve safâ-yı semâ’la
Tîr-i niyâzı arşa atan Mevlevîleriz
Deryâ-yı zâtı mevc-i sıfâtıyla bir görüp
Mecrâ-yı kesreti kapatan Mevlevîleriz
Mevc-i suverde za’fla çün bir âgâh olup
Ma’nâda havz-ı feyze batan Mevlevîleriz
Devrân-ı lutf-ı Hazret-i Monlâ’da ey Nazîf
Kevn ü mekânı hiçe satan Mevlevîleriz

II

Gördükde ol rûy üstüne ol hâl-i siyâhı
İfhâm edemem leyl ü nehâr çekdiğim âhı
Bin cân alıyor nâz ile bir kerre nigâhı
Allah için Allah diyelim Hû diyelim Hû

Derd ü elem-i hicr ile nây eyleyüp efgân
Esrâr-ı Hudâ söylemede âşıka her ân
Ey dil olayım dersen eğer mazhar-ı irfân
Allah için Allah diyelim Hû diyelim Hû

Duydun mu aceb nâydan esrâr-ı Ali’yi
Bildin mi Nazîf nükte-i feyz-i ezelîyi
Ârif olayım dersen eğer sırr-ı hafîyi
Allah için Allah diyelim Hû diyelim Hû

KAYNAKÇA: Büyük Türk Klasikleri, c:8, s:211

Paylaş