HAYATI

XV. yüzyıl divan şairlerinden. Kırklareli kadısı olan ve orada ölen Sevdayi, XV. yüzyıl sonlarının Ahmet Paşa yolunda yürüyen önemli şairlerinden biridir. II. Beyazıt vasfında kaleme aldığı:

“Sepide-dem ki bu tavus-ı çarh-ı zer-efşan

Bisat-ı bam-ı felek üzre gösterir cevlan

Geçti gül mülk-i çemen tahtına sultan-şeki

Laleler durdu ayağ üstüne divan-seki”

ve sadrazamları için kaleme aldığı:

“Sepide-dem ki Mesiha-dem oldu fasl-ı bahar

Nebata neşv ü nema verdi ebr-i gevher bar”

matlalı kasidesinde düzgün ve sağlam bir dil, renkli ve sanatlı bir ifade vardır.

Sevdayi, gazellerinde de aynı dili ve eda özellikleri ile Necati’ye yakın bir parlaklık gösterir.

ESERLERİ

Sevdayi’nin Eğridirli Hacı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’iri’nde yedi, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’i ve Pervâne Bey Mecmuası’nda sekizer adet şiiri yer almaktadır.

ESER ÖRNEKLERİ

GAZEL

Bir nefes la’l-i nigâr olsa dilâ hem-nefesüñ
Dem-i Îsâ gibi cân-bahş ola dâyim nefesüñ
Hâki iksîr ile zer eylemege tâlib iseñ
Ayagı tozına yüz sürmege olsun hevesüñ
Beni men’ itme nefesden ki rakîbâ ölürem
Söz kabûl eyle nefes tut ki tutılsun nefesüñ
Zülfüñüñ agına haddüñ nice al eyledi kim
Dil-i ankâyı şikâr eyledi hâl-i megesüñ
Tîr-i peykânun ile nâtık-ı cân sînemde
Sanasın tûtidür içinde demürden kafesüñ
Dâr-ı İslâm’a girüp göz göre îmân örter
Hey ne kâfir durur ol turre-i âteş-peresüñ
Tâc-ı devlet ser-i Sevdâyi’ye âlemde yiter
Pây-bûsına eger olsa dilâ dest-resüñ

KAYNAKÇA: Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 1454, Köksal, M. Fatih (2007). “Sevdâyî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 572-573, Levend, A. Sırrı (1959). Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay.

Paylaş