HAYATI

XVI. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine kesin bir bilgi yok. Sehi Tezkiresi’nde bu adı taşıyan bir şairden söz edilmekte, Kırlareli’nde kadı iken hayatını kaybettiği ve oraya gömüldüğü belirtilmektedir. Elimizdeki Divan’da ise Şehzade Korkut için yazılmış üç kaside bulunmaktadır. Şehzade’nin bilim insanlarına ve sanatçılara olan ilgili göz önünde bulundurulacak olursa, Sevdai’nin Korkut’un bendelerinden biri olduğu düşünülebilir. Ayrıca ilk kez Gibb’in söz ettiği bir Leyla vü Mecnun mesnevisi vardır ki şair adını yapıtı bitirdiği tarihi şu dizeler ile bildirmektedir:

“Her hande ola bu kıssa bünyad

Sevdai fakiri ideler şad

Tokuzyüz yiğirmide bu name

Hatmoldu irişdi hitama”

Görüldüğü gibi Sevdai adlı şair mesnevisini 1514’te (hicri takvim ile 920’de) tamamlamıştır. Divan sahibi Sevdai’nin ölüm tarihi bilinmemekle birlikte şehzade Korkut ile ilgili olan kasideleri onun da aşağı yukarı aynı yıllarda yaşadığını göstermektedir. Belki de Sevdai, Korkut’un öldürülmesinden sonra Kırklareli kadısı olmuştur. Bu düşünceler varsayım olmakla birlikte, akla yakındır ve iki değil bir Sevdai olduğu, Divan’ın ve mesnevinin aynı şaire ait olduğu, tersini kanıtlayacak kesin bir bilgi olmadığı sürçe, daha doğru görünmektedir.

ESERLERİ
  • Divan (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndedir).
  • Leyla vü Mecnun (mesnevi, tek nüshası İngiltere’de Chambridge Üniversitesi’nde olup, yapıtın bir kopyası ise Türk Dil Kurumu’nun kütüphanesinde bulunmaktadır).

KAYNAKÇA: Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 10.02.2019]

Paylaş