HAYATI

Divan şairi. İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Sermed’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1788’de İstanbul’da yaşama veda etmiş ve Üsküdar’da Miskinler civarında, babasının yanında toprağa verilmiştir. Asıl adı Feyzullah olup Seyyid Feyzullah Efendi lakabı ile tanındı. Babası nesih ve sülüs yazıda çağının büyük hattatlarından biri olarak kabul edilen Şekerzade Mehmet Efendi’dir. Bu sebeple Sermed’in bir lakabı da Şekerzade’dir. Babasından yazı dersleri alan Sermed, sonraki yıllarda babasının mesleğini devam ettirmiş ve o da çağının önde gelen hattatlarından biri olmuştur. Medrese eğitimi alan şair, mülazım oldu. 1759’da hariç rütbesi ile müderris olarak tayin edildi. Babasının vefat etmesi üzerine de Saray-ı Amire hocalığı görevine getirildi. Daha sonra Selanik kadısı olan Sermed, bu görevden mazulken İstanbul’da hayatını kaybetti.

ESERLERİ
  • Divançe
ESER ÖRNEKLERİ
DİVANÇE’DEN

ŞARKI

Meramı andelibin vasl-ı güldür
Gönüldür bu gönüldür bu gönüldür bu
Nolur sen de beni bir kerre güldür
Gönüldür bu gönüldür bu gönüldür

Seni evvel görüşte pek beğendim
Heman sık sık görüşmeğe özendim
Düşer mi şanına yıkmak efendim
Gönüldür bu gönüldür bu gönüldür

Dil olmuşken dahi sad-pare pare
Terahhum etmedin uşşak-ı zare
Gücensen de seni sevdim ne çare
Gönüldür bu gönüldür bu gönüldür

Görünce Sermed’i tahkir edersin
Gazubane bakıp tahkir edersin
Niçin böyle beni tekdir edersin
Gönüldür bu gönüldür bu gönüldür

GAZEL I

Gönül bir mertebe naziksin azare dayanmazsın
Acep pervanesin de şem’-i ruy-ı yâre yanmazsın

Nasıl kafirlik eyler zülf ü sormalı benden
Ne surette desem hal-i perişanım inanmazsın

Ne hal idi dün akşam mest-i nazım sendeki halet
Sabahlar oldu ey sensin cihan- ara uyanmazsın

Nedir ey merhametsiz sendeki bu dil- şikenlik ah
Demadem aşıka cevr etmeden asla usanmazsız

Feramuş eyleyip hayli zamandır Sermed-i zarı
Benim aşıklarımdan diyu yad etmez anmazsın

GAZEL II

Gayrı pek canıma yetti gideyim yâre sabah
Söyleyem derd-i derunum o sitemkare sabah

İşte vaslın bu gece bak yine ikrar ettin
Başlama dün geceki gibi inkare sabah

Gidilir bile bu gece de Fener bağçesine
Bir mahal bulmalı eğlenmeğe dildare sabah

Geceden yalvarayım yanmadan ol meh-ruya
Geldiğim bari haber vermesin ağyare sabah

Sermade mihr ü muhabbetle o ateş-ruh için
Bilirim nafile yaktı başına nara sabah

KAYNAKÇA: Ali Emiri, Tarih

Paylaş