HAYATI

XVIII. yüzyıl halk şairlerinden. Hayatı hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Garp Ocakları’nda yetişen şairlerden biridir. Şiirlerindeki tarihi olaylara bakılarak XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında şöhret kazandığı anlaşılmaktadır. Köprülü’nün Türk Saz Şairleri’nde ise âşığın üç şiiri neşredilmiştir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1990: 486). Seferlioğlu’nun elimize geçen şiirlerine bakarak, şiirlerinde hece ölçüsünü kullandığı gibi aruz ölçüsü ile de şiirler söylemiştir.

ESER ÖRNEKLERİ

I

Küffâr geleceğin haber aldılar
Cezayir iline name sundular
Allah Allah deyip cenge durdular
Din-i Hak uğruna kılıç saldılar

Küffar donanması geldi, göründü
Asker-i İslâm cümle yalıya indi
Lencon’lar donandı, cenkler kuruldu
Din-i Hak uğruna kılıç saldılar

Her topun başında bir fitil yanar
Gaziler din için pervane döner
Al kanlar dökülür, analar ağlar
Din-i Hak uğruna kılıç saldılar

Lencon’lar ta donanmaya dayandı
Çok gaziler al kanlara boyandı
Gökte melek, yerde insan beğendi
Din-i Hak uğruna kılıç saldılar

Seferl(i)oğlu içti aşkın şarabı
Daima zikreder ulu Çalabı
Berhurdar olsunlar Türk’ü, Arap’ı
Din-i Hak uğruna kılıç saldılar

II

Bakma mısın küffar kurduğu fende
Bize yardımcıdır ol Bari Huda
Cuma günü idi başladık cenge
Sana malum olsun bil a Hünkarım

Bakma mısın sen şu dini karaya
Lencon’lar donanmasın ald’araya
Nameler yolladı ta Rim Papa’ya
Sana malum olsun bil a Hünkarım

Göbekli Burc önü ulu cenk yeri
Asla biz düşmandan dönmeyiz geri
İspanyol kralına içirdik zehri
Sana malum olsun bil a Hünkarım

Küffar donanması geldi eğlendi
Yedi kral ona imdad eyledi
Seferlioğlu bunu böyle söyledi
Sana malum olsun bil a Hünkarım

III

Cezayir Dayısı ol Mehmed Paşa
Dünyalar durdukça sen binler yaşa
Döktürdüğün toplar gitmedi boşa
Söylensin dillerde namın bir zaman

Küffar Göbekli’ye haml’eder heman
Yaptırdığın burçlar hiç vermez eman
Topçular top taşın vurduğu zaman
Söylensin dillerde namın bir zaman

Burc-ı Pulad’dan atar Bombacıbaşı
Bombacılar saçar zehir ateşi
Lencon’lar ederler cengi savaşı
Söylensin dillerde namın bir zaman

Gazi reislerin ederler cengi
Yaparlar küffara bin türlü fendi
Cuma gün kurdular bir ali cengi
Söylensin dillerde namın bir zaman

Seferlioğlu cihana gelmiştir heman
Mağrib illerin medh etsin bir zaman
Burmalı toplardan çıktıkça duman
Söylensin dillerde namın bir zaman

KAYNAKÇA: M. F. Köprülü, Türk Saz Şiiri Antolojisi

 

Paylaş