HAYATI

Divan şairi. İzmir’de dünyaya geldiği bilinen Sakıb Dede’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1735’te İzmir’de vefat etmiş ve Ergun Çelebi’nin yanında toprağa verilmiştir. Asıl adı Mustafa olup adı belirtilmeyen bir tüccarın oğludur. Ailesinin yanında başlayan eğitim hayatı Köprülüzade Mustafa Paşa’nın yanında devam etti. Eğitimini tamamladıktan sonra Kütahya’da Ergun Çelebi adına kurulan mevlevihanenin şeyhliği görevine getirildi.

Sakıb Dede, tasavvufi şiirleri kapsayan Divan’ı dışında Mevlevi büyüklerinin hayatını konu alan Sefine-i Mevleviye adı tezkiresi ile tanınır.

ESERLERİ
  • Divan
  • Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân
ESER ÖRNEKLERİ
SAKIB DEDE DİVANI’NDAN

GAZELLER

GAZEL I

Raksa geldin müjde canım ikbal-i Cem devranıdır
Nevbet-i idbar geçti def’-i gam devranıdır

Gerçi zib-i tak-ı nisyan idi peymane veli
Meclis-ara oldu şimdi dem kadem devranıdır

Bezmimizden payını çeksin hilal-i cens-i kem
Fırsat-ı hoş-baş-ı ayş-ı bi-alem devranıdır

Fazl-ı Hav mahv etti asar-ı riya vü süm’ayı
Hamdüllilah rind-i bed-nama kerem devranıdır

Doğdu çün cam hilali ruşen oldu cism ü can
İyd-i nevruz edelim zevk-i niam devranıdır

Guş olunmaz kıssa-i bi-hisse-i pür-gussası
Vaizin çün güşman-i zir ü bam devranıdır

Keşti-i meyle bulur salik selamet sahilin
Dilber-i aşık-kuş u tufan-ı dem devranıdır

Kimseyi meydana teslim etmemiştir na-murad
İmtihan-ı kabil-i sabit-kadem devranıdır

Vadi-i tende tavaf-ı ka’be-i can et dila
Sa’yini etme heba geşt-i harem devranıdır

Gerdiş-i pür-şür-i uşşaki sakın görme tehi
Vakt-ı nüş-a-nuş-ı sahba-yı hikem devranıdır

Gamze vü ebru nizamü’l-mülk-i hüsn olsa nola
Devlet içre daima seyf ü kalem devranıdır

Bustan-ı ömre Sakıb vermek ister ab ü tab
Girye vü zari-i dolab-ı nedem devranıdır

GAZEL II

Suziş-heva-yı ateş-i dildir heva-yı ney
Uşşak aceb mi olsa esir-i neva-yı ney

Güm-kerde rah-ı tih-i muhabbet olanlara
Hakka ki Hızr-ı zinde-sadadır veray-ı ney

Ayin-i naz-ı sırr-ı niyazı beyan eder
Remz-i beyan-ı neyzen-i müşgin-neva-yı ney

Güya ki kumri-i dile serv-aşiyandır
Oldukça vecd ü hal ile hu hu seray-ı ney

Bir demde sad-füsurde dili raksnak eder
Sihr-i helaldir hele ey dil sada-yı ney

Tutdı sirişk dide-i num-barımız gibi
Bezm-i semayı nağme-i pür-macera-yı ney

Sakıb sada-yı şehper-i ruhu’l-emindir
Sığmaz hulasa perde-i fikre eda-yı ney

KAYNAKÇA: Arı, Ahmed (2011). Mevlevilikte Bir Hanedanlık Kurucusu Sakıp Dede ve Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10646,sakibdededivanimetinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.06.2014]. 297-298

Paylaş