HAYATI

XVII. yüzyıl halk ozanlarından. Hayatı hakkında şiirlerinden çok az bilgi edinebiliyoruz. Şahinoğlu, şairin gerçek adı mı, yoksa mahlası mı olduğu tespit edilememiştir. Sultan IV. Mehmet’in tahta çıkışını öven şiirler yazdığına göre bu dönemde yaşamış olmalı.  Muhtemelen Sultan I. İbrahim’in saltanatı sırasında da şiir söylemiştir. Şahinoğlu’nun şiirlerinden ordu mensubu olduğunu anlıyoruz; kaptan-ı derya Yusuf Paşa, Musa Paşa ve Deli Hüseyin Paşa ile ilgili söylediği mısralara bakarak onun, 1645’teki Girit Savaşı’na katılmış ve savaşın sonuna kadar bu savaşta yer aldığını söyleyebiliriz. Bazı şiirlerini Şahin mahlası ile söyleyen Şahinoğlu, oldukça kuvvetli bir dile sahiptir.

ESERLERİ

Şiirlerine dönemin mecmualarında ve tezkirelerde rastlamak mümküdür.

ESER ÖRNEKLERİ
ŞAHİNOĞLU ŞİİRLERİ

I

Garib garib öter bülbül
Sen ah it ben ağlayayım
Derdime derd katan bülbül
Sen ah it ben ağlayayım

Gonca güller deste deste
Gönderdiler anı dosta
Ben gurbette sen kafeste
Sen ah it ben ağlayayım

Yar bize hemden olmadı
Hatırım ele almadı
Gayri bir derman kalmadı
Sen ah it ben ağlayayım

Ayrı gitti dildarımız
Ruz u şeb artar zarımız
Şimdilik budur karımız
Sen ah it ben ağlayayım

Şahin der gonca güldeyiz
Şakır öteriz dildeyiz
İkimiz de bir haldayız
Sen ah it ben ağlayayım

II

Bir derde düşmüşüm çare bulunmaz
Yüreciğim sen yan gözüm ağlasun
Neyleyelim hiç sabır da olunmaz
Yüreciğim sen yan gözüm ağlasun

Hercayi yar bize vefa etmedi
Yâd eyledi hatırcığım gütmedi
Gam kasavet hiç serimden gitmedi
Yüreciğim sen yan gözüm ağlasun

Zalım felek aceb bana al etti
Dostumdan ayırub kaddin dâl etti
Esb devranına sinemi yol etti
Yüreciğim sen yan gözüm ağlasun

Yâr gözümden ben sakınurken seni
Yol mudur ki terk edesin sen beni
Dağlar, taşlar tahammül etmez bunu
Yüreciğim sen yan gözüm ağlasun

Olmadı kim Şahinoğlu gülmedi
Aradı derdine derman bulmadı
Hiç gayriye dahi çâre kalmadı
Yüreciğim sen yan gözüm ağlasun

III

Biz niyaz ederiz bad-ı şimalden
Esmez oldu müjde yeli nice oldu
Canib-i seferden ceng ü cidalden
Kapandı kaldı yolu nice oldu

Girit ceziresi Firenk kilidi
Hanya anahtarı açtı Girit’i
Gazi Yusuf Paşa yarar kul idi
Padişahın yarar kulu nice oldu

Varup Girit ceziresin kuşatan
Kapudanı olan Musa Paşa’dan
Firenklere dürlü dürlü iş eden
Nam Hüseyin Paşa deli nice oldu

Bunca yıldır top u tüfek yasılur
Sesin işittikçe derdim eksilür
Bunca cenkler olur başlar kesilür
Ya bunca başların dili nice oldu

Şahin eder: Gurbet ile ardayız
Cenk yüzünden biz dönmeziz ardayız
Bülbül gibi güle intizardayız
Açılmadı murat gülü nice oldu

KAYNAKÇA: Öztelli, Cahit (1969). “XVII. Yüzyıl Aşıklarından Şahinoğlu”. Türk Folklor Araştırmaları 237: 5256-5259, Sakaoğlu, Saim (1987). “Şahinoğlu”. Büyük Türk Klasikleri. C. 6. İstanbul: Ötüken-Söğüt Yay. 111-112, Sakaoğlu, Saim (1989). “Türk Saz Şiiri”. Türk Dili Tür Saz Şiiri Özel Sayısı III Haziran Sayısı: 105-250.

Paylaş