HAYATI

Divan şairi. Asıl adı Mehmet Şerif. Edirne’de dünyaya geldiği bilinen Sabri’nin doğum tarihi hakkında bir bilgi yok. 1645’te İstanbul’da ölmüş ve Edirnekapı dışında bulunan Emir Buhari Tekkesi yakınlarında toprağa verilmiştir. Edirneli kadılardan İlmi Efendi’nin oğludur. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra kadılık görevlerinde bulundu.

Yaşadığı dönemde kasideleri ile ün salan Sabri, çağdaşı Nef’i tarafından takdir edilmiş, bir dizesini tazmin eden Nef’i, ondan Sabri-i Şakir diye söz etmiştir. 1878’de Sabri-i Şakir adı ile basılan Divan’ın da ona ait olduğu, sonraki yıllarda Ali Emiri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Sabri’nin şiirleri, gerek söyleyiş gerekse hayalinin genişliği bakımından Nef’i ayarında sayılır.

ESERLERİ
  • Divan
  • Hüsn-i Dil adlı bir mesnevisi ile Zadü’l- Müsafirin adında iki mesnevisi daha vardır.
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN

GAZEL I

Şöyle mest ü şive kim elinde gül sanur

Gül sunulsa destine ol şuh cam-ı mül sanur

 

İdemez ceyş-i hayalin cuy-i eşkimden güzar

Aks-i tak-ı ebruvanın bir şikeste pul sanur

 

Bülbül-i şeyda ne bilsün suziş-i pervaneyi

Şem’i görse şu’lesin devrini sünbül sanur

 

Bezm-i gülşende defe dest ursa mutrıb mest ile

Anı gül de cünbiş-i bal ü per-i bülbül sanur

 

Ben surahı-veş ele aldıkça Sabri hameyi

Güş iden bezm-i sühanda nağme-i gulgul sanur

GAZEL II

Helâk itmek midür kasdun nedür ey şûh-ı bî-pervâ

Neden ben mübtelâya tâ bu denlü nâz u istiğnâ

 

Tekellüf ber-taraf şimden girü ârâma yok çâre

Muhaldür kim sana sûz-ı derûnum eylemem ifşâ

 

Geçer mi rûzgârum böyle ümmîd-i visâlünle

Olur mı yohsa ol bir gün müyesser bendene âyâ

 

Der-âğûş eyleyüp nahl-i bülendün ber-murâd olsam

Felekde eylesem tenhâ seni bir gûşede peydâ

 

Nisâr eylerdi hâk-i pâyuna hep varını Sabrî

Nasîb olsa ana feth-i der-i gencîne-i ma’nâ

GAZEL III

Gülşen ü bağa varup arızını yad idelim

Düşelim cuyların yanına feryad idelim

 

Dil-i pür-cevrimizin yeğ gelür ol hakkından

Ana ey şah-ı cefa gamzeni cellad idelim

 

Aşk çün kisra-ı eyvan-ı cünun etdi bizi

Dile zincir-i gamı çekdirelim dad idelim

 

Kehrubara taşınasun ki saray-ı şevkı

Kasr-ı cennet gibi yakut ile bünyad idelüm

 

Reşha-i feyz ile şayet bizi hurrem-dil ide

Sabriya hame gibi hıdmet-i üstad idelim

GAZEL IV

Meyhane benim sahn-ı gülistan senin olsun

Sagar benim olsun gül-i handan senin olsun

 

Bülbül didi kim fahiteye sözi uzatma

Gül nahli beni serv-i hıraman senin olsun

 

Esbab-ı bela üzre niza’ eyleme ey dil

Ol gamze benim zülf-i perişan senin olsun

 

Mihr üzre girih var nedir bil didin ey şah

Hall eyle anı mülk-i dil ü can senin olsun

 

Gam kuşesi besdür bize ey talib-i dünya

Yerden göğe dek bu kühen eyvan senin olsun

 

Zehrab-ı gamı meya-i şevk etdi bana aşk

Şimden gerü saki mey-i rahşan senin olsun

 

Yıllarla karar it dil-i Sabride dilersen

Ey şah-ı gam ol kuşe-i viran senin olsun

BERCESTE

Derd-i dil nâ-güfte kaldı bezm-i dil-berde yine

Nice söz söylendi ammâ müdde‘â söylenmedi

KAYNAKÇA: Hasan Ali Kasır / Sabri Mehmed Şerif Dîvânı, İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Çeçen, Mehmet Korkut (2010). Sabrî Mehmed Şerîf, Hayatı, Sanatı, Divanı’nın Tenkitli Metni ve Tahlili. Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Paylaş