HAYATI

XVIII. yüzyıl divan şairlerinden. Kastamonu’da dünyaya geldiği bilinen Reisülküttap Arif’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 1813’ün Mart ayında İstanbul’da vefat etmiş ve Soğukçeşme’de Zeynep Sultan Camii dışında toprağa verildi. Tam adı Mehmet Arif Efendi’dir. Ârif Mehmed Efendi, Kastamonulu Mehmed Sâlim Efendi’nin oğludur. Tahsili için erken yaşta İstanbul’a gitti. Burada Melik Paşazâde kapıcıbaşlarından Ahmed Bey’in dairesine mülâzım olduğu hâlde Hoca Neş’et Efendi’nin derslerine katıldı. Eğitimini tamamladıktan sonra pek çok devlet memurluğu görevlerinde bulundu.

Reisülküttap Arif, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş ve kuvvetlice klasik evsaf taşıyan şairlerden biridir. Fakat önemli bir şahsiyeti ve hususiyeti yoktur. Adına basılmış olan Divan’da, yanılma eseri olarak, ekseriyetle Abdülbaki Arif’in şiirleri yer almaktadır. Kendisinin tam ve mevsuk bir divanı elde bulunmamaktadır. Zaten fazla tanınmış ve edebiyatımızda iz ya da tesir bırakmış şairlerden biri değildir.

ESERLERİ
  • Divan (Milli Kütüphane. Nr. 06 Mil Yz FB 184’te kayıtlıdır)
ESER ÖRNEKLERİ

Tegafülle yeter memnûn idersin bendeyi var ol
Yürü var sevdiğim gayri nevâzişkâr-ı ağyâr ol
Sana el virdi mi bîgânelerle âşina olmak
Berây-ı tecrübe cânâ biraz da âşıka yâr ol
Fedâ itdin yeter feryâd u âha eyledin mıstar
Beni nâ-çâr teşhîr eyledin sen dahi nâ-çâr ol
Efendim bezme gel lutf it sana teklîf-i hâm olmaz
Eger isterse cânın raks it istersen kadehkâr ol
O gül-rûya bu gün ben söyledim Ârif Nedimâsâ
Hücûm-ı nâle-i şeb-gîrden zâlim haberdâr ol

KAYNAKÇA: Kurnaz, Cemal ve  Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.. II/605, Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Osmanlı Müellifleri. İstanbul: Matbaa-i Âmire. II/319.

Paylaş