HAYATI

XIX. yüzyıl divan şairi. 1744’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1821’de İstanbul’da yaşama veda etti. Asıl adı Mehmet Emin Refi’dir. Babası kumaşçı esnafından olduğu için Kalayi Refi’i adı ile anılmış, şiirlerini de Kalayi mahlasıyla kaleme almıştır. Değişik yerlerde kadılık yapan şair, İstanbul’da ölmüştür. Şairin basılmış bir divanı vardır.

ESERLERİ
  • Divan
  • Ermenice – Türkçe Lugat
ESER ÖRNEKLERİ

DİVAN’DAN

GAZEL

Mushaf-ı hüsnünde nurdan gayrı ayet bilmeyiz
Zülfüne “ve’l-leyl” okur var mı kıra’at bilmeyiz

Fenn-i aşkı eyleriz hep kendimizden ictihad
Şöyle kim Ferhad u Mecnun’dan rivayet bilmeyiz

Zü-fünun-ı ilm-i aşkız gamzedir üstadımız
Suhte-i nar-ı gamız gerçi imaret bilmeyiz

Her ne denli aşk ile pür-dağ olursa sinemiz
Gamze-i can-suz-ı dil-berden şikayet bilmeyiz

Ademi hayretde kor her katre-i emvac-ı aşk
Hasılı bu bahre biz garkdan selamet bilmeyiz

Maddesi sevda olunca hep cünundur sureti
Hey’et-i mecmu’a-i aşk içre gayet bilmeyiz

Rahımız uğrarsa da şib ü firaz-ı mihnete
Hiç bu menzilgahdan asla biz nedamet bilmeyiz

Tekye-i aşk içre ancak biz du’a-gülardanız
Mülk-i dil bir şaha vakf etdik feragat bilmeyiz

Su gibi aşık yoluna nakd-i eşkin dökse de
Merdüm-i çeşmimden anı bir sefahet bilmeyiz

Mürgveş uçsan da da’im bu heva-yı ucb ile
Senden ey zahid yine anı keramet bilmeyiz

Kale-i nazmım Refi’a düzd-i gamdan hızf içün
Zü’l-fekaar-ı hameden gayrı bir alet bilmeyiz

Berây-ı Sâat-nâme
Akl-ı tâmmın çaldı uşşâkın o sâatçi beçe
Zarf-ı tenden zahm-ı zülf-i akrebi işler içe
Görmedim ol pâris-i hüsne gelir at başı bir
Esb-i dil zülfüne kösteklendi anın haylîce
Çok mu rakkâs-ı felek ol âfitâba meyl ile
Tâs-ı çerhi çaldırıp oynarsa her gün her gice
Yüz ayârıdır o sîmn cebhe hüsn ü ân ile
Tamga-yı hâle nazar kıl sevmeyim anı nice
Şems-i hüsnü akreb-i zülfünde âlem müşterî
Kâr-ı vaslı çıkmada sâat-be-sâat râyice
Bir usûl ile beni zencîr-i zülfe bagladı
Çıkdı andan sâniye zâr-ı enînim hârice
Eşk-i çeşmim sil desem nâz ile ol sâat siler
İndirip bindirmede uşşâkını çekmez güce
Basma bir sâat demişdim biryol olmaz mı dedi
Beklerim semt-i vefâdan belki ol bir yol geçe
Hîç gurûb itmez eder mihr-i ruhundan ihtirâz
Lîk efkâr-ı visâlin söyler ammâ gizlice
Münharif kurmuş bakar zâhid gubâr-ı hüsnüne
Şöyle kim dîvâr-ı hayretde dönüp bir kerpice
Âşık-ı deryâ-dile hep gösterip alış veriş
Nev-resân ile kurar kum sâatiyle bâziçe
Bir usûl-i çâr-yek çaldırsa oynardım Refî
İrtifa-ı evc-i hüsnü öyle gâyetde yüce

KAYNAKÇA: Aksoyak, İ. Hakkı (2009). “Şerh Kitapları George Prior’u Tanır mı?”. Turkish Studies. (4): 13-21.)

 

 

 

 

Paylaş