HAYATI

XVIII. yüzyıl halk şairlerinden. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. Şiirlerindeki tarihi hadiselere göre yüzyılın ikinci yarısında şöhret kazandığı anlaşılmaktadır. Nakdi, aynı yüzyılda yaşayan Garp Ocaklı şairlerden daha iyi bir şair olduğu söylenebilir. Şair, hece ölçüsü ile şiir yazdığı gibi, şiirlerinde aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Şiirlerinde genellikle kahramanlık konularını ve tarihî olayları ele alan âşık, koşma, semai ve divan türünde örnekler vermiştir.

ESER ÖRNEKLERİ
I

Görem dersen Cezâyir’in cengini gör de seyr eyle
Kemâl ehli olanların sırrına ir de seyr eyle
Kıyâs itme sakın boştur delinmez bir demir daşdır
Heman bir yanar âteşdir uzakdan dur da seyr eyle

Çayır çimen sular çağlar nazar-girde kalmış ana pîrler
Buna dâr-ı cihan derler içeri gir de seyr eyle
Eger geçmez isen serden baîd ol bahr ile berden
Bir üstâz-ı muabbirden düşünüvir de seyr eyle

Gazî ocaktır bu ocak açılur ol yeşil sancak
Şaşırma aklın ey ahmak başına der de seyr eyle
Cezâyir kulları Nakdî kimi takvâ kimi zühdî
Kimi kadı kimi müftî Kitab’dan sor da seyr eyle

II

Yedi kral düştü senin kasdına
Gaflet uykusundan uyan Cezayir
Donanmalar tayin oldu üstüne
Hazır ol vaktine dayan Cezayir

Gazilerin ekberleri sendedir
Rüstem’lerin bihteleri sendedir
Koç yiğidin defterleri sendedir
İbn-i fülan ibn-i fülan Cezayir

Can ü dilden eyledik ahd ü eman
Kat kat oldu kalbimizde din iman
Din uğruna cenk edelim bir zaman
Mişvarımız olsun ıyan Cezayir

Sensin serhadlerin bal-i bülendi
Yedi kral eder sana pesendi
Her bir burcun Rüstem-i Zal menendi
Her bir topun bir kahraman Cezayir

Nakdi deryadan umudum üzüldü
Serimize kalem böyle yazıldı
Devir ahir oldu zaman bozuldu
Yardımcımız ulu Sultan Cezayir

KAYNAKÇA: Alptekin, Ali Berat-Saim Sakaoğlu (2006). Türk Saz Şiiri Antolojisi (14-21. Yüzyıllar). Ankara: Akçağ Yay, Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay, Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezâyir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay, Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yay.

Paylaş