HAYATI

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan, eserlerinde kullandığı dil hususiyetlerine bakılacak olursa XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı anlaşılan Aydınlı Müridi, Pend-i Rical adlı eseri ile İslami-dini kültürü halka yayan ilk eserlerden birini meydana getirmiştir.

Pend-i Rical yirmi küsur meclisten ibarettir. Bu meclislerde Kuran’a ve hadislere dayanılarak muhtelif din konuları izah edilmekte ve bu konularla ilgili hikayeler anlatılmaktadır. Ara sıra aşk ve aşık hali söz konusu edilmekte beraber, eserde esaslı bir tasavvuf ruhu yoktur. XIV. ve XV. yüzyılların şeriata uygun dini destanlarının havası vardır. Fakat ana hedef ahirettir. Eserde dünya konusu ahirete tabi olmak üzere işlenmektedir.

ESERLERİ
  • Pend-i Rical
ESER ÖRNEKLERİ
PEND-İ RİCAL’DEN

I

Cennet içre gireler bunlar heman
Gide gam gussa olalar şadüman

Varalar her biri yerli yerine
Buluşalar sevgili didarına

Destur ola huriler karşu çıka
Sarmaşalar baş başa vü kol kola

Ura yüzün yüzüne eyde i yar
Kanadıyıdın geçti hadden intizar

Geliseler her mü’mine yetmiş huri
Gün gibi şu’le diriser her biri

Eydür ey mü’nin işarettir sana
Çün bihişttesin beşarettir sana

Çünkü ehl-i din idin dünyada sen
Bunda uçmağ uş kefarettir sana

Ol cihanda hayr ü ihsan kıldığın
Cennete girmek ibadettir sana

Çünki girdin cennete ey ehl-i hayr
Şimdiden gerü şetarettir sana

Çünki girdin cennete ey ehl-i hayr
Şimdiden gerü şetafettir sana

Mülkün oldu bu mahalde memleket
Ahir erdikçe imarettir sana

Huriler öpmek ve koçmaktır işin
Leblerinden buse arettir sana

Böyle diye vü salına boynuna
Gel bak imdi ol ikinin oynuna

Alalar ol mü’mini yüz naz ile
İledeler kasra bin i’zaz ile

II

Gel ey canım gel ey canım Muhammed
İki cihanda sultanım Muhammed

Ta bildüm derd ile aşkını ey dost
Eriştir derde dermanım Muhammed

Ne seni bilir idim ne hod aşkın
Bana bildirdi Sübhanım Muhammed

Hayalin gönlüme nakşoldu çıkmaz
Cemalindir ki seyranım Muhammed

N’olaydı erişeydim hizmetine
Geçirsem anda durağım Muhammed

İderlerse seninçün yaremi bin
Helal olsun sana kanım Muhammed

Cemalindir eya server muradım
İşitgil zar ü giryanım Muhammed

KAYNAKÇA: Kocatürk, Vasfi Mahir (1970). Büyük Türk Edebiyatı Tarihi (Başlangıçtan Bugüne Türk Edebiyatı Tarihi). Ankara: Edebiyat Yay.

Paylaş