HAYATI

Divan şairi. Bosna’da dünyaya geldiği biline Mezaki’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. 1676’da İstanbul’da vefat etmiş ve Galata Mevlevihanesi’nde toprağa verilmiştir. Asıl adı Derviş Süleyman. Silahtar katibi Eyüp Paşa’nın akrabalarından. İstanbul’a gelerek Enderun’a girdi. Bir süre kimya bilimi ile ilgilendiği, Fazıl Ahmet Paşa ve Mısır valisi Hamza Paşa ile ilişkisi bulunduğu biliniyor. Mezaki, Mevlevi olup dönemin ünlü şairlerinden biridir

ESERLERİ
  • Divan (basılmadı)
ESER ÖRNEKLERİ
DİVAN’DAN
GAZELLER

GAZEL I

Saki gül ü mül mevsimi bir hoş deme benzer

Bu alem-i ab ab-ı ruh-ı aleme benzer

 

Kuyunda gönül hasret-i la’l-i lebindir

Ol Ka’be-nişin teşne-leb-i Zemzeme benzer

 

Gör cazibe-i mihr-i ruhun bak dil-i safa

Ol mihr-i cihan-taba ve bu şebneme benzer

 

Mecruh-dile şive-i lutf-ı sitem-amiz

Zehrab ile perverde olan merheme benzer

 

Sad hayf ki bünyad-kün-i sabr u sükundur

Seylab-ı sirişkim ki huruşan yeme benzer

 

Bu nale-i cansuz ile bu ah-ı hazinin

Amiziş-i avaze-i zur u bama benzer

 

Ser-halka-ı irfanda dil-i sad-ı Mezaki

Bir meclis-i şahanede cam-ı Ceme benzer

GAZEL II

Hiç makdem-i dilberden yollarda eser yok mu

Ey bad-ı saba sende bir taze haber yok mu

 

Yusufla o mehrunun farkı katı zahirdir

Erbab-ı mahabetde bir ehl-i nazar yok mu

 

Bu bağ-ı mahabbet kim bir taze gülistandır

Zib-i ser-i ümmide bir gonçe-i ter yok mu

 

Bu nale-i şeb-girin asarı görülmez mi

Bu şam-ı giribana bir vakt-i seher yok mu

 

Bu suziş ile andan zahir mi olur derdim

Pinhan yine sinemde sad-dağ-ı ciğer yok mu

 

Ey hızr-ı huceste-pey kim gümnam-ı reh-i aşkız

Bu vadi-i hayretde bir rahgüzar yok mu

 

Alemde Mezaki-veş bir sahib-i irfanız

Erbab-ı dile ma’il bir ehl-i hüner yok mu

GAZEL III

Sunar bin cam-ı memlü tehi peymaneden sonra

Döner vefk-i murad üzre felek amma neden sonra

 

Bu meclisde gulu-yı şahne-i gamdan kim ağlardı

Eğer handan olaydık girye-i mestaneden sonra

 

Tuyup zevk-ı harabatı ele cam-ı şerab alsa

Ayak basmazdı zahid mescide mey-haneden sonra

 

Geda şeklinde şah-ı mülk-i tecrid olmak isterden

Nemed-puş-ı ferağ ol hil’at-ı şahaneden sonra

 

Nice memnun olur genç-i güherle ehl-i dil andan

Bu denlü renc-i bazu kaviş-i viraneden sonra

 

Anı bi-reng idüp yazmış beni bir turfe suretde

Yazanlar peykerim Mecnun gibi divaneden sonra

 

Felek har-mühre-i güftar-ı a’daya kulak tutmaz

Mezaki gevher-i nazmın gibi dür-daneden sonra

KAYNAKÇA: Mermer, Ahmet.(hzl.) (1991). Mezâkî: Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkidli Metni. Ankara: AKM Yay.

 

Paylaş