HAYATI

Şair. 1882’de İskece, Yunanistan’da dünyaya geldi. 20 Mayıs 1932’de İstanbul’da yaşama veda etti. Hukuk Mektebi’nde okudu. Öğrenimini sürdürürken yazılarını İrtika, Musavver Fen ve Edep, Terakki, Malumat gibi dergilerde yayımladı. 1906’da önce Erzurum’a, daha sonra Hınıs’a sürüldü. Erzurum valiliğine atanan Hukuk Mektebi muallimlerinden Nâzım Paşa’nın aracılığıyla, İstanbul’da kalmamak ve yazı yazmamak koşuluyla bağışlandı ve Gümülcine’ye gönderildi. Gümülcine Mutasarrıfı Mazhar Müfit Bey’in telkiniyle İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. Meşrutiyet’in ilanından sonra Drama ve Selanik’te Kâinat gazetesini yayımladı, Zaman gazetesinde çalıştı. 1910’da sınavla öğretmenliğe başladı. Edirne Sultanisi’nde edebiyat okuttu. Milli Mücadele sırasında Trakya/Paşaeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti’nde çalıştı. Yunanlılar tarafından idama mahkûm edilmesi üzerine Bulgaristan’a sığındı. Eskicuma Mekâtib-i İslamiye müdürlüğünde bulundu. Daha sonra İstanbul, Edirne ve yeniden İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı.

ESERLERİ
  • Leylak, İst.: Asır Kütüphanesi, 1319/1901
  • Hüsn-i Melul, Edirne: Yako Levi Mtb., 1327/1911
  • Mezar; Ömr-i Harab
  • Serab
  • Muhaceret. (“Kara Günler” ve “Meriç Ağlarken” adlı yapıtları basılmamıştır)

KAYNAKÇA:  İbnülemin, Şairler, III, 1713-1715; “Sıdkî Bey (İskeçeli)”, TDEA, VIII, 1, İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş