HAYATI

XIV. yüzyıl şairlerinden. Yaşamı üzerine herhangi bir bilgi yok. Yapıtından yaşamının istediği gibi geçmediğini ve bir ara Mısır’a gittiği öğreniliyor. Aşkname adlı mesnevisini 1398’de bitirmiş ve dönemin Germiyan hükümdarı olan Süleyman Şah’a sunmuştur.

ESERLERİ

Aşkname: Eserin yazılmasına sebep olarak, Mehmet, Mısır’da vatan özlemi içinde gezinirken günün birinde bir topluluğa rastlar. Oraya gidince bir tellalın bir kitabı tanıtmak için yüksek sesle konuştuğunu görür. Yaklaşır ve oradakilerden biri kitabı almak isterse de kitabın “acem” olduğu söylenir. Mehmet’in ilgisi artar ve kitabı alır. Kitabı inceleyince, bu eserin kendi deyimi ile “Tatarca” yazılmış olduğunu anlar. Konuyu beğenir ve eseri nazmen çevirir. Eser, aslında Kıpçakça olmalıdır. Eser, 9702 beyitten oluşur. Esere Tuhfe-name de denir.

ESER ÖRNEKLERİ
AŞKNAME

Hüma bir dün içün sohbet kılırdı

Safa vü zevk ile işret kılırdı

*

Dirilmiş katına huban-ı Maçin

Kamer yanına her niçe ki Pervin

*

Şarabın şevkiyle oldı bihuş

Harir üstine durdı naz ile düş

*

Kabul itdi iki badamı habı

Götürdi gönli gözinden nikabı

*

Çıkup seyr itmeğe çün oldı meşguul

Havas oldı teninden cümle mazul

*

Düşinde gördi bir kasr-ı muazzam

Hezaran nakşile dürlü murakkam

*

Öninde eylemişler kasr-ı ziba

Meğer cennetde ola ana hem ta

*

Bilürdi rühamı hüb ü Ruşen

Yöresi sebze zar ü lale gülşen

*

İçinde oturur bir bedr-i kamil

Ki bağlar güneşe zülfi selasil

*

Yüzi aksi bilur üstine konmış

Ki reng almış kaması la’le dönmiş

*

Teni lütfi virürdi şule bi-tab

Sanasın havz dolmuş idi sim-ab

*

Tozardı saçlarından müşg ü anber

Gül-ab almış cemalinden muattar

*

Hüma kıldı teferrüç bu cemali

Gözinde kalmadı illa hayali

*

Gönül bağladı zülfi bendine ol

Ki atşan oldı la’li kandine ol

*

Belin birle uyandı, ol nigarın

Gönülden aşk iletmiş ihtiyarın

*

Sarı çiğdemleyin solmış kızıl gül

Kara toprağa düşmiş serv ü sünbül

*

Hamide olmış ol kadd-ı sanavber

Demide olmış ol hadd-i münevver

*

Yanağı güneşi bulmuş küsufı

Cemali ayının irmiş husufi

*

Kaşınun cüftesi olmış idi taak

Dükenmiş sabrı olmış takati taak

*

İçinden sakin oldı birez ateş

Yine kendüye geldi ol peri-veş

*

Düşi tabirine çok fikri derdi

Dilinden nam-ı dilber zikr ederdi.

KAYNAKÇA: http://acikerisim.artuklu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12514/256/1%20-%20Eski%20T%C3%BCrk%20Edebiyat%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Paylaş