HAYATI

XIX. yüzyıl şairlerinden. 1785’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1867’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Mehmet Lebib’dir. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli görevlerde bulundu. Encümen-i Şu’ara’ya ya katılan Lebib Efendi’nin büyük bir divan oluşturacak sayıdaki şiirleri basılmadı. Telif ve tercüme yolu ile meydana getirmiş olduğu eserlerinden edebiyatla ilgili olanları şunlardır: Tuhfe-i Vehbi Şerhi (İstanbul), Fuzuli’den Sıhhat ü Maraz Tercümesi (İstanbul), Tuğra’i’nin Lamiyyetü’l-Acem kasidesinin Türkçe şerhi.

ESERLERİ
 • Divan
 • Burhânu’l-Hüdâ fî Reddi’n-Nasârâ
 • Cevâhir-i Mültekata
 • Kıta’ât-ı Na’t-ı Şerîf-i Hazret-i Risâlet-penâhî
 • Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye A’zâsından Sa’âdetlü Lebîb Efendi Hazretleri’nin Nuhbe ve Tuhfe Manzûmelerinden Ba’zı Kıta’ât-ı Belîgâneye Nazm Eyledikleri Tazmînât-ı Şâ‘irâneleridir
 • Mersiye-i Lebîb
 • Na’t-ı Şerîf-i Hazret-i Nebî ve Menkabet-i Çehâr-yâr
 • Sıhhat ü Maraz Tercümesi
 • Sokakların Tathîr ve Tanzîmine Dâ’ir Risâle
 • Şerh-i Lâmiyetü’l-Acem
 • Tuhfe Şerhi Müntahab-ı Lebîb
ESER ÖRNEKLERİ

I

Yer bulmaz idim yağmaya baran oluversem
Gökler yıkılırdı meh-i taban oluversem

Derd olsam eger kimse devamı bulamazdı
Bir derdli bulunmaz idi derman oluversem

Mahileri mar olur idi ben deniz olsam
Toprak kesilirdi suyu umman oluversem

Mısr olur isem Nil-i mübarek akmazdı
Göz sürmeyi görmezdi Sıfahan oluversem

Bağ olsam eger miveye hasret olur alem
Bir sebze yetişmez idi bustan oluversem

Her koklayanın bumu düşer nefret ederdi
Gülzar-ı cihanda gül ü reyhan oluversem

Her taze firar eyler idi Kartal’a doğru
Mahbub sevip ma’il huban oluversem

Der-hal kıyamet kopar alem yıkılırdı
Şeddad’ın eger yapdığı bünyan oluversem

Viran olur idi Yemen iklimi Lebiba
Hakinde biten kahveye fincan oluversem

II

Gerçi gönlüm gam-ı cevrin ile mahzûn gibidir
Dikkat olunsa yine tavrına memnûn gibidir

Dil-i dîvâne sana âşık olaldan olalı
Revişi söyleyişi her işi Mecnûn gibidir

Dildeki hâhiş-i vuslat bana neş’e viremez
O heves köhne hazef-pârede ma’cûn gibidir

Hele bir bak iki çeşmimden akan hûn âba
Birisi Nîl-i mübârek biri Ceyhûn gibidir

Sayusuz cevr idiyorken yine çıkmaz dilden
Kâle-i hâtır o nakdîneye merhûn gibidir

Pek inanmaz idim ammâ gözüm ile gördüm
Çeşminin hasteligi sıhhate makrûn gibidir

Arz-ı hâl itmek o şeh-nâza Lebîbâ kasdım
İltifât itmez ise hâl-i diger gûn gibidir

KAYNAKÇA: İnal, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

 

 

Paylaş